Saff Suresi Türkçe Meali

SAFF SÛRESİ CÜZ: 28, SÛRE: 61

Medine’de inmiştir; 14 ayettir.

Bu sûre adını 4. ayetinde geçen “saflar halinde”
anlamına gelen “Saffen” kelimesinden
almaktadır.

İmam Muhammed Bâkır
(a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim
Saff Sûresi’ni okur ve onu okumayı farz ve
nafile namazlarında âdet edinirse, Allah
onu meleklerinin ve mürsel peygamberlerinin
safında yerleştirir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Göklerde bulunan her şey ve yerde
bulunan her şey Allah’ı tesbih ederler.
O, üstündür ve hikmet sahibidir.

2. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız
şeyi söylüyorsunuz?

Hişam b. Salim şöyle nakleder: İmam Cafer
Sadık (a.s) şöyle dedi: “Müminin mümin
kardeşine vaadi, kefareti olmayan adaktır.
Kim vaadine muhalefet ederse, ilk olarak
Allah’a karşı çıkmış ve O’nun gazabına
kendisini konu yapmıştır. İşte bu, Allah’ın şu
sözüdür: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız
şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız
bir şeyi söylemeniz, Allah katında büyük
bir gazaba yol açar.” (el-Kâfî, c.2, s.363.)

3. Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz,
Allah katında büyük bir gazaba
yol açar.

4. Kuşkusuz, Allah kendi yolunda,
kurşun dökümü bir yapı gibi saflar hâlinde
savaşanları sever.

5. Hani Musa kendi kavmine, “Ey kavmim!
Allah’ın size gönderdiği elçisi
olduğumu bildiğiniz hâlde niçin beni
incitiyorsunuz?” demişti. Onlar eğrilip
sapınca, Allah da kalplerini eğriltti.
Allah, yoldan çıkan toplumu hidayete
erdirmez.

6. Hani Meryem oğlu İsa, “Ey
İsrailoğulları! Kuşkusuz ben,
Allah’ın size göndermiş olduğu
elçisiyim; önümdeki Tevrat’ı
doğruluyor ve benden sonra
gelecek Ahmed adlı peygamberi müjdeliyorum.”
demişti. Fakat o (peygamber)
kendilerine apaçık delillerle gelince,
“Bu, apaçık bir büyüdür.” dediler.

7. İslam’a çağırıldığı hâlde yalan uydurup
Allah’a isnat eden kimseden daha
zalim kim olabilir?! Allah, zalim topluluğu
hidayet etmez.

8. Onlar, ağızlarıyla Allah’ın nurunu
söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler istemeseler
de, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır.

9. Müşrikler istemese de dinini bütün
dinlere üstün kılmak için Peygamberi’ni
hidayet ve hak din ile gönderen
O’dur.

10. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan
kurtaracak bir ticareti size göstereyim
mi?

11. Allah’a ve Peygamberi’ne iman
eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah
yolunda cihad edersiniz. İşte bu, eğer
bilseniz, sizin için daha iyidir.

12. (Böyle olursanız, Allah da) sizin
günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından
ırmaklar akan cennetlere, ebedi olan Adn cennetlerinde güzel meskenlere
yerleştirir. İşte bu, büyük başarıdır.

13. Allah katından bir zafer ve yakın bir
fetih olan sevdiğiniz diğer nimeti de size
verir. Müminleri (bununla) müjdele.

14. Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları
olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilere,
“Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?”
demişti. Havariler, “Biz Allah’ın
yardımcılarıyız.” demişlerdi. Derken İsrailoğulları’ndan
bir kesim iman etti
ve bir kesim de kâfir oldu. Biz de iman
edenleri düşmanlarına karşı destekledik,
onlar da galip oldular.