Piri Babanın Türbesi

Amasya İli Merzifon İlçesi Nusratiye Mahallesinde yüksekçe bir mevkide yer alan Piri Baba Türbesi günümüzde Amasya – Merzifon yöresinin önemli Alevî ziyaretgâhları arasında yer almaktadır.Türbe, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Evliya Çelebi,  Piri Baba Devamı…

Piri Babanın Hayatı

Piri Baba’nın tarihsel kişiliği hakkında ne yazık ki elde fazla bilgi kaydı bulunmamaktadır. Ancak, Piri Baba hakkında, velâyetnamede anlatılan menkıbelere dayalı bir hayat hikâyesi karşımıza çıkmaktadır.Piri Baba 15. yüzyılda Merzifon’da yaşamış bir velidir. Hayatı boyunca evlenmediği ve bu nedenle de çocuğu olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Piri Baba’nın Ali Dede adında Devamı…

Piri Baba Velâyetnamesi – Giriş

İslâmlaşan Anadolu’da, geçmişten günümüze değin halkın belleğinde yaşamış ve hala yaşayan çok sayıda veli yer almaktadır. Bu velilerin menkabevi hayatı hakkında bilgi veren ve menakıbname veya velâyetname adında yazılı bir takım kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynakların önemli bir bölümü ülkemizin kütüphane ve araştırma merkezlerinde mevcuttur. İşte bu kaynaklardan biride bu çalışmanın Devamı…

Piri Baba Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar

Piri Baba hakkında bilgi veren kaynakların başında Evliya Çelebi seyahatnamesi gelir. Evliya Çelebi, Merzifon’a geldiğinde Piri Baba türbesine de uğrar. Evliya Çelebi, Piri Baba’nın Hacı Bektaş Veli ile birlikte Hoca Ahmed Yesevî’nin izniyle Horasan’dan Anadolu’ya gelip Merzifon’a yerleştiğini, ara sıra hamamlarda yatan meczub-ı hudâ bir ârifi billâh kimse olduğunu belirterek Devamı…

Piri Baba – Söze Başlarken

Anadolu Erenlerinden olan Piri Baba’nın türbesi Amasya’nın Merzifon İlçesinde bulunmaktadır. Bu türbe, yöre insanlarınca yoğun bir şekilde ziyaret edilen önemli bir ziyaretgâhtır. Piri Baba’nın kimliği ve hayatı hakkında doyurucu bilgilerin bulunmayışı ve Piri Baba Velâyetnamesinin bugüne kadar akademik bir titizlikle değerlendirilip kitap olarak yayımlanmamış olması bana bu çalışmayı yapma isteğini Devamı…

Piri Baba Velâyetnamesinin Latin Harflerine Çevirisi

Piri Baba hazretleri (kaddesa’llahu sirrahü’l-‘aziz) kerametlerin beyan idelüm. Bundan sonra ne vechile zuhur idüb ve ne mertebe veliyullah olub vücuda gelüb tevarihler yazılduğını ider. Piri Baba hazretleri kariyye-i Narince’den olub amma yedi sekiz yaşına vardıkda validesi Merzifon’a getürüb bir başmakcıya şakirdliğe virüb. Piri Baba üstadı yanında işine meşgul iken ve Devamı…

Piri Baba – Velâyetnamede Su Olgusunun İşlenmesi

Piri Baba velâyetnamesinde anlatılan konular, kendi döneminde orta ölçekli bir şehir olan Merzifon’daki zanaatkâr camiasında cereyan eden olayları kapsayan bir çerçeve içerisinde gelişmektedir. Velâyetnamedeki bu kurgu içerisinde, üstadının su istemesi üzerine Piri Baba genellikle uzak mesafelerden su getirir ve her seferinde de geç kaldığı için üstadının sitemlerine maruz kalır (V-2a, 2b, Devamı…

Velâyetnamede Piri Baba – Koyun Baba İlişkisi

Koyun Baba İmam Ali Rıza soyundan gelmektedir. İmam Ali Rıza ise, Hz. Ali soyundan gelen ve 12 İmamlar olarak bilinen İmamların sekizincisi olup İran’da Horasan’ın Meşhed Şehrinde medfun bulunmaktadır. Velâyetname-i Koyun Baba adlı esere göre; XV. yüzyılda yaşamış olduğu ve Fatih Sultan Mehmet ile çağdaş olduğu bilinmektedir.Piri Baba Velâyetnamesinde Piri Devamı…

Velâyetnamede Anlatılan Kerametler

Piri Baba Velâyetnamesi, baştan sona Piri Baba’nın veliliğini ve kerametlerini anlatan bir eserdir. Velâyetname yazarının esere,  “Piri Baba hazretleri (kaddesa’llahu sirrahü’l-‘aziz) kermatlerin beyan idelüm.” ifadeleriyle başlaması da bunun açık bir kanıtıdır.Piri Baba velâyetnamesinde geçen keramet örneklerinden bazıları Hacı Bektaş Veli velâyetnamesinde de görülmektedir. Bu örneklere kısaca değinilecektir.  Piri Baba’nın üstadı Devamı…

Piri Baba – TSM Kütüphanesindeki Nüshanın Özeti

Piri Baba, Merzifon’un Narince Köyündendir. Yedi-sekiz yaşlarındayken annesi O’nu Merzifon’a getirip bir başmakçının yanına çırak olarak verir. Piri Baba küçük yaşlarından itibaren ibadet ehli ve keramet sahibi bir erendir. Öyle ki, O; öğle namazlarını Kâbe’de kılar ve tekrar gelip sanatıyla meşgul olurmuş.Üstadı Piri Baba’yı birkaç kez suya gönderir ve her Devamı…

Piri Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları

Piri Baba Velâyetnamesinin ilk kez ne zaman kaleme alındığı bilinmemektedir. Ancak bugünkü şeklini 1650 yılından önce almış olduğu konusunda ileri sürülen bir görüş bulunmaktadır.52Muhtemelen XVI. yüzyılda yazılmış olan velâyetname, bu dönemde Bektaşîlik tarikatı bünyesinde yazılmış iki önemli eserden biridir. Diğerinin ise Menakıb-ı Kaygusuz Baba adlı eser olduğu ifade edilmektedir.53 Velâyetnamenin Devamı…

Piri Baba – Veli Kavramı Üzerine

Arapça velâ kökünden türeyen veli kelimesi ve bu kelimenin çoğul hali olan evliya kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de 80 küsur Ayette geçmektedir.4  Veli kelimesi Türkçeye “sahip, ermiş ve eren” anlamlarıyla 5  geçmiştir.Veli kelimesi sevgili, dost, yakın ve yardımcı gibi ek anlamlara da sahip olmakla birlikte kelimenin asıl kök karşılığı evlâ yani “bir Devamı…