Piri Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları

Piri Baba Velâyetnamesinin ilk kez ne zaman kaleme alındığı bilinmemektedir. Ancak bugünkü şeklini 1650 yılından önce almış olduğu konusunda ileri sürülen bir görüş bulunmaktadır.52Muhtemelen XVI. yüzyılda yazılmış olan velâyetname, bu dönemde Bektaşîlik tarikatı bünyesinde yazılmış iki önemli eserden biridir. Diğerinin ise Menakıb-ı Kaygusuz Baba adlı eser olduğu ifade edilmektedir.53 Velâyetnamenin…

Piri Baba – Veli Kavramı Üzerine

Arapça velâ kökünden türeyen veli kelimesi ve bu kelimenin çoğul hali olan evliya kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de 80 küsur Ayette geçmektedir.4  Veli kelimesi Türkçeye “sahip, ermiş ve eren” anlamlarıyla 5  geçmiştir.Veli kelimesi sevgili, dost, yakın ve yardımcı gibi ek anlamlara da sahip olmakla birlikte kelimenin asıl kök karşılığı evlâ yani “bir…

Piri Baba’nın Veliliği

Piri Baba’nın Veli olup olmadığı konusunda velâyetnamede bazı tartışmalar aktarılmıştır. Velâyetname yazarı bu aktarmaları vermekle birlikte Piri Baba’nın gerçek bir Veli olduğunu yedi ayrı yerde ifade etmektedir (V-1b, 4b, 6a, 8b, 10b, 11b ve 16b). Zaten, “Piri Baba hazretleri (kaddesa’llahu sirrahü’l-‘aziz) kerametlerin beyan idelüm. Bundan sonra ne vechile zuhur idüb…