VELÂYETNAMENİN LATİN HARFLERİNE ÇEVİRİSİ

Haza Velâyetname-i Koyun Baba Sultan (V-134b) Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbilalemin hamd süphan ol halk gününe kim alemi ademden vücuda getirdi ve şena-i layüedde ve razikiyküm el-müteallikikim  ins ve cin haşrle doldurdı kendi hazinesinden kerem lütfinden ve hüdaya şükürkim bizi yokdan halk idüb din-i İslâm’la müşerref kıldı ve selam …………. nihayet olsunkim Devamı…

Velâyetnamede Anlatılan Kerametler

Büyük bir olasılıkla 16. yüzyılda kaleme alınmış olan velâyetnamede Koyun Baba’nın gösterdiği belli başlı on iki keramet örneği tespit edilmiştir. Burada anlatılan bazı kerametlerin benzerleri daha erken bir tarihte yazılmış olan Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesinde de görülmektedir. Örneğin Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesinde Kızılırmak’ta yıkananların giysileri üzerine yılanların çökmesi, bir müridi Devamı…

Koyun Baba Velâyetnamesi

1-Koyun Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel’in yapmış olduğu çalışmalar  ile Hacı Yılmaz  ve M. Şakir Çıplak’ın  yaptığı çalışmalar sonucunda Koyun Baba Velâyetnamesinin bazı nüshaları yayınlanmıştır. Koyun Baba Velâyetnamesinin bilinen mevcut nüshaları (9) adettir. Bu nüshalar dışında da bazı nüshaların olması muhtemeldir. Mevcut nüshaların dökümü aşağıya çıkarılmıştır. Devamı…

Velâyetnameye Göre Koyun Baba’nın Hayatı

Velâyetnamenin verdiği bilgiler ışığında Koyun Baba’nın 15. yüzyılda yaşamış bir ermiş kişi olduğu anlaşılmaktadır. Koyun Baba, Horasan’da doğmuş ve sekizinci imam olan İmam Ali Rıza (a.s.) soyundan gelmektedir. Yani Koyun Baba Ehlibeyt soyundan bir seyyiddir.Velâyetname yazarına göre Koyun Baba’nın züht ve takvası kemal mertebeye erişince, bir gece ilmi deryada aklen Devamı…

Koyun Baba Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar

Koyun Baba hakkında bilgi veren kaynakların başında Otman Baba Velâyetnamesi ile Piri Baba Velâyetnamesi gelmektedir. Otman Baba Velâyetnamesinde; Koyun Baba, Otman Baba’yı sırtına alarak İstanbul Terkoz’dan boğazın öte yanına geçiren kişi olarak belirtilmektedir.  Arık Çoban olarak da ifade edilen Koyun Baba burada “mazhar-ı velayet” bir veli olarak takdim edilmektedir.Piri Baba Devamı…

Velâyetnamede Vurgu Yapılan Konular

 Velâyetnamede vurgu yapılan konular Koyun Baba’nın göstermiş olduğu kerametler zinciri içerisinde altı çizilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle velâyetname, anlayabilenler için sembolik, mecazi bir anlatım yolu seçmiştir. Aynı şeyleri diğer velâyetname örnekleri içerisinde de görmek mümkündür.Velâyetnamede vurgu yapılan temel konu Koyun Baba’nın keramet ehli bir veli olduğudur. Döneminin resmi anlayışını temsil Devamı…

Koyun Baba Türbesi

a) Türbenin Yapılışı Hakkında Velâyetnamenin Bildirdikleri Velâyetnamede anlatılan bir rivayete göre; müritlerinden bazıları Koyun Baba’ya “Erenler Şahı sizler darı fenadan intikal idincek mezarınızı ne yerde ihya idelim” diye görüşünü sorarlar. Bunun üzerine Koyun Baba “Gelin size göstereyim” der ve Osmancık Şehrinin kuzey tarafına giderek bugün türbenin bulunduğu yeri asasıyla işaret edip Devamı…

Koyun Baba’nın Velayeti

Gerek Anadolu’da gerekse de Anadolu dışındaki İslâm coğrafyasında tarihsel süreç içerisinde yaşamış ve öldükten sonra türbesi veya mezarı bir ziyaretgâh halini alarak adeta bir inanç merkezi olmuş veliler bulunmaktadır. Genellikle Kuran-ı Kerim ve Ehlibeyt eksenli Batınî bir İslâm algılamasına sahip olan bu veliler deyim yerindeyse gayri Sünnî bir İslâm anlayışı Devamı…