Hüsniye -Takdim

Dünyada Ehl-i Beyt muhipleri ve takipçilerinin büyük önem verdiği, Türkiye’de de Aleviliğin en önem-li kaynaklarından olan Hüsniye Risâlesi, nihâyet ilk kaynağından tercüme edilerek Türkçe’ye kazandı-rılmış bulunmaktadır.

Hüsniye Risâlesi’nden önce yer verdiğimiz bilimsel makalede, metnin tarihsel serüveni detaylı olarak anlatıldığından, burada tercümeye ilişkin birkaç teknik noktaya değinmekle yetineceğiz.

Hüsniye Risâlesi’nin eski tercümelerinde üslup olarak anlam itibariyle çeviri yapılmış, bu yüzden de metin aktarılırken yer yer bazı nüanslar, kelime zenginliği, hatta anlam yeterliliği kaybedilmiştir. Biz çeviride kelime kelime tercümeyi esas aldık, hiçbir detayı, nüansı, vurguyu ihmal etmedik. Eski tercü-melerle mevcut metin karşılaştırıldığında bu fark görülecektir.

Söz konusu eski tercüme ve baskılarda mana tercümesinin metne verdiği zarar kadar, yanlış tercümeler ve muhtemelen genel kabule uymadığı düşünülerek yapılan sansür ve kasıtlı çıkarmalar da, şimdiye dek okuna gelen Hüsniye Risâlesi’ni büyük ölçüde zedelemiştir. Biz, metne sadakatten hiçbir şekilde taviz vermeyerek, noktasına virgülüne kadar, asıl metindeki her şeyi olduğu gibi Türkçe’ye aktardık. Genel kabule uymayabilecek bazı ifade ve değerlendirmelerin, entelektüel merak sahiplerince, ilmî ter-biye ve edep çerçevesinde, tahammülle karşılanacağını düşünüyoruz.

Unutulmamalıdır ki, risâlede ge-çen diyaloglar ilmî bir tartışmadır ve bu konuları popüler tarafgirliklerin, nefretin, siyasetin ve medyatik propagandaların konusu yapmak, ilme kastetmekle eşdeğerdir.
Kitabın Alevî olmayan okuyucuları için, Hüsniye’nin eleştirilerine konu olan olayların Sünni kaynak-lardaki karşılıkları gösterilmiştir. Böylelikle anlatılanların tek taraflı bilgi olmadığı ve İslam ulemâsı a-rasında bilinen ve üzerinde ittifak edilmiş meşhur hadiseler olduğu ortaya konmuştur.

Kur’an âyetlerinin tercümesini, genellikle büyük Ehl-i Beyt âlimi merhum Allâme Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin Kur’an mealini esas alarak yaptık.

Bu önemli ve değerli eserin, hakikati merak eden, arayan ve ona teslim olmaya hazır, tertemiz yüreklere şifa olması dileğiyle.