Ehlibeytin Hayatı – Ehlibeytin Seceresi ve Tarihçesi

 

     
Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâh buyuruyor; “…Muhakkak ki Allâh siz Ehli Beyt’ten her türlü günahı uzak tutup sizleri tertemiz kılmayı diler…” [Ahzâb sûresi (33): 33. Âyet meâli]

Lâ İlâhe İllallâh

Muhammedün Resûlullâh

Aliyyün Veliyyullâh

 

ONDÖRT MASÛM’UN TARİHÇESİ

Peygamberimiz (s.a.a) buyurdu; “…Size iki önemli emânet bırakıyorum. Biri: Allâh’ın Kitâbı Kurân, diğeri ise İtretim-Ehli Beyt’imdir. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe aslâ sapıklığa düşmezsiniz…” Sahîhi Müslim, Süneni Tirmizî, Dârimî, Müsnedi Ahmed, Usûlu Kâfî, Tuhaful Ukûl…

 

İsmi Şerifleri Doğum Yeri Doğum Târihi Vefât Târihi Defin Yeri Buyruklarından Bazıları;
   Hz. Muhammed (s.a.a.v) Mekke 17 Rebîulevvel 63 yaş

Hicrî 11. yıl 28 Safer

Medîne Hikmetin başı Allâh korkusudur. (Menlâ Yahduruhul Fakîh, c: 4, sh: 272)
   Hz. Fâtıma (s.a) Mekke 20 C.âhir 18 yaş

Hicrî 11. yıl 13 C.âhir

Medîne Akraba ziyâreti ömrün uzamasına vesîledir. (A’yânüş Şîa, c: 1, sh: 316)
   1. İmâm Ali Murtazâ (s.a) Mekke 13 Recep 63 yaş

Hicrî 40. yıl 21 Ramazan

Necef

(IRAK)

Başkasına köle olma Allâh seni hür yarattı. (Nehcül Belâğa, sh: 316)
   2. İmâm Hasan Müctebâ (s.a) Medîne 15 Ramazân 47 yaş

Hicrî 50. yıl 28 Safer

Medîne Alçak; nimete karşı şükretmeyen kimsedir. (Tuhaful Ukûl, sh: 233)
   3. İmâm Hüseyin (s.a) Medîne 3 Şabân 57 yaş

Hicrî 61. yıl 10 Muharrem

Kerbelâ

(IRAK)

Acele etmek akılsızlıktır. (Bihârul Envâr c: 78, sh: 122)
   4. İmâm Zeynülâbidîn (s.a) Medîne 5 Şabân 57 yaş

Hicrî 95. yıl 12 Muharrem

Medîne Müminin mümin kardeşine sevgi ile bakması ibâdettir. (Tuhaful Ukûl, sh: 223)
     5. İmâm Muhammed Bâkır (s.a) Medîne 3 Safer 57 yaş

Hicrî 114. yıl 7 Zilhıcce

Medîne Kazançların en kötüsü faizdir. (Furû-u Kâfî, c: 5, sh: 147)
    6. İmâm Cafer Sâdık (s.a) Medîne 17 Rebîulevvel 65 yaş

Hicrî 148. yıl 25 Şevvâl

Medîne İnsanları dilinizle değil, amellerinizle hakka çağırın. (Usûlu Kâfî, c: 2 sh: 105)
    7. İmâm Mûsâ Kâzım (s.a) Medîne

(Ebvâ)

7 Safer 55 yaş

Hicrî 183. yıl 25 Recep

Kâzımeyn

(IRAK)

Gördüğün her şeyde bir öğüt vardır. (Bihârul Envâr, c: 78, sh: 335)
    8. İmâm Ali Rızâ (s.a) Medîne 11 Zilka’de 55 yaş

Hicrî 203. yıl 29 Safer

Meşhed

(ÎRÂN)

Temizlik peygamberlerin ahlâkındandır. (Bihârul Envâr, c: 78, sh: 319)
    9. İmâm Muhammed Takî (s.a) Medîne 10 Recep 25 yaş

Hicrî 220. yıl 29 Zilka’de

Kâzımeyn

(IRAK)

Câhil susarsa insanlar ihtilâfa düşmezler. (İhkâkul Hak, c: 12, sh: 432)
   10. İmâm Ali Nakî (s.a) Medîne 2 Recep 42 yaş

Hicrî 254. yıl 3 Recep

Samarra

(IRAK)

Münâkaşa kökleşmiş dostlukları da bozar. (A’yânüş Şîa, c: 2 sh: 39)
   11. İmâm Hasan Askerî (s.a) Medîne 8 Rebîulâhir 28 yaş

Hicrî 260. yıl 8 R.evvel

Samarra

(IRAK)

Yersiz gülüş câhilliktendir. (Tuhaful Ukûl, sh: 487)
   12. İmâm Mehdî (a.f) Samarrâ 15 Şabân Hayatta… Hayatta… Derdinize çare olmayacak boş şeyleri sormayın... (Bihârul Envâr, c: 52, sh: 92)

Peygamberimiz (s.a.a.v) buyurdular; “Benden sonra hepsi Kureyş’ten olan ONİKİ  EMÎR (HALÎFE-İMÂM) gelecektir.”

(Buhârî, Müslim, Tirmizî, Müsnedi Ahmed, Müstedreki Hâkim…)

1-3 Şevvâl: Ramazân Bayramı 10-13 Zilhıcce: Kurbân Bayramı 27 Recep: Resûlullâh’ın

peygamberliğe atanması

18 Zilhıcce: Ğadîri Hum günü

Hz. Ali’nin İmâmete tayini

(Ğadir Hum Bayramı)

10 Muharrem:

İmâm Hüseyin’in şehâdeti.

 

 

Share:

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.