Ehlibeytin Hayatı – Ehlibeytin Seceresi ve Tarihçesi

        Bismillâhirrahmânirrahîm Allâh buyuruyor; “…Muhakkak ki Allâh siz Ehli Beyt’ten her türlü günahı uzak tutup sizleri tertemiz kılmayı diler…” [Ahzâb sûresi (33): 33. Âyet meâli] Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlullâh Aliyyün Veliyyullâh   ONDÖRT MASÛM’UN TARİHÇESİ Peygamberimiz (s.a.a) buyurdu; “…Size iki önemli emânet bırakıyorum. Biri: Allâh’ın Kitâbı Devamı…

On İki İmamlar – İmam Mehdi

İmam Mehdi Peygamberimizin Medineye hicretinin iki yüz elli beşinci yılında, şaban  ayının on beşinde , bir cuma sabahı Irak’ ın Semerra şehrinde, Abbasi halifesi Mutemed’ hilafeti döneminde dünyaya geldi. Babası İmam Hasan Askeri; annesi Nergis Hatundur. İmam Hasan Askeri’ nin halası “Hekime Hatun” şöyle diyor: Mehdi Dünyaya gelince göz alıcı Devamı…

On İki İmamlar – İmam Hasan Askeri

Askeri lakabıyla anılan Hz. İmam Hasan b. Ali (a.s) onuncu imamın oğludur. Hicri 232. yılında doğdu ve 260. yılında da (Şia rivayetlerinin bazısına göre) Abbasi halifesi olan Mu’tamid’in planı üzere zehirlenerek şehit edildi.[1] On birinci imam, değerli babası şehit olduktan sonra, Allah’ın emri ve önceki imamların tayiniyle imamet makamına ulaştı. Devamı…

On İki İmamlar – İmam Ali Naki

Hz. İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiy’dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine’de doğmuştur. 254. Hicri kameri yılında (Şia rivayetlerine göre) Abbasi halifesi Mu’tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi.[1] Onuncu imam kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi tanesini gördü. Onlar, Me’mun, Mu’tasım, el- Vasık, Mütevekkil, Devamı…

On İki İmamlar – İmam Muhammed Taki

Hz. İmam Muhammed b. Ali (a.s), sekizinci imamın oğludur, en ünlü lakabı Taki’dir. Bazen de Cevad ve ibn-ür Rıza lakabıyla anılır. Hicretin 195. yılında Medine’de dünyaya geldi. Şia(Alevi) rivayetlerine göre hicretin 200. yılında, Abbasi halifesi olan Mu’tasım’ın tahrikiyle İmamın kendi hanımı olan Me’mun’un kızı vasıtasıyla zehirlenip şehit edildi ve Kazimiye’de Devamı…

On İki İmamlar – İmam Ali Rıza

Rıza lakabıyla tanınan Hz. İmam Ali b. Musa (a.s), yedinci imamın oğludur. (En meşhur rivayete göre) hicretin 148. yılında dünyaya geldi ve 203. yılında da irtihal etti.[1] Sekizinci imam, değerli babası vefat ettikten sonra Allah’ın emri ve önceki imamların tanıtmasıyla imamet makamına ulaştı. İmamet süresinin bir kısmını Abbasi halifesi Harun’un Devamı…

On İki İmamlar – İmam Musa Kazım

Kazım lakabıyla tanınan İmam Musa b. Cafer (a.s), altıncı imamın oğludur. Hicretin 128. yılında doğdu ve 183. yılında hapiste zehirlenerek şehit edildi.[1] Hazret, babasının şahadetinden sonra Allah’ın emri ve geçmiş imamların vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. Abbasi halifelerinden, Mansur, Hadi, Mehdi ve Harun’un zamanlarında yaşadı. Bu karanlık ve yaşanması zor Devamı…

On İki İmamlar – İmam Caferi Sadık

Sadık lakabıyla meşhur olan İmam Cafer b. Muhammed (a.s), beşinci imamın oğludur. Hicretin 83. yılında dünyaya geldi ve (Şia rivayetlerine göre) 148. yılında Abbasi halifesi Mansur’un emriyle zehirletilerek şehit edildi.[1] Altıncı imamın imameti devrinde, İslam ülkelerinde çeşitli kıyamlar özellikle Ümeyye oğullarının hükümetini yıkma amacıyla düzenlenen kıyamlar, Ümeyye oğullarını hilafetten düşürüp, Devamı…

On İki İmamlar – İmam Muhammed Bakır

İmam Muhammed b. Ali (a.s), lakabı Bakır’dır. Bakır, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) tarafından kendisine verilen lakaptı ve ilimleri yarıp açan anlamına gelir.[1] O hazret dördüncü imamın oğludur. Hicretin 57. yılında dünyaya gelmiştir. Kerbela vakıasında bulunduğunda dört yaşındaydı. Babasından sonra Allah’ın emri ve geçen imamların vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı. 104. ya Devamı…

On İki İmamlar – İmam Zeynel Abidin’ Hayatı

İmam Seccad ve Zeynelabidin lakaplarıyla tanınan Ali, İmam Hüseyin’in oğludur. Annesi de İran şahı Yezdgird’in kızıdır. İmam Hüseyin’in (a.s) dünyada kalan bir tek oğludur. Çünkü üç kardeşi Kerbela vakıasında şehit olmuştu. [1] Bu da, ağır hastalığı nedeniyle savaşa kadir olmadığı için Kerbela’da bulunmasına rağmen canlı kaldı ve harem esirleriyle birlikte Şam’a gönderildi. Devamı…

On İki İmamlar – İmam Hüseyin

Şaban ayının üçüncü veya beşinci günü Medine’de gözlerini dünyaya açtı. İmam [a] dünyaya geldiğinde, Cebrâil bin melek ile birlikte Resulullah’ın [s] huzuruna varıp tebrikte bulundu. Fâtımatü’z Zehra [aleyhâ selam] çocuğunu alıp Resulullah’a [s] götürdü. Peygamber O’nu görünce sevindi ve O’na Hüseyin adını verdi. İbni Abbas “Tabakat” kitabında Abdullah b. Bekr Devamı…

On İki İmamlar – İmam Hasan

Hz. İmam Hasan Mücteba (ve kardeşi İmam Hüseyin), Hz. Emir-ül Mü’minin’in oğlu olup, Peygamberin kızı Hz. Fatıma’dan (a.s) dünyaya geldiler. Peygamber defalarca “Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır.” buyurmuştur. Bu buyruğa göre, Ali (a.s) diğer çocuklarına “Siz benim oğullarımsınız. Hasan ve Hüseyin de Peygamberin oğullarıdır.” demiştir.[1] Hz. İmam Hasan (a.s) hicretin Devamı…