Ehlibeyt – Ehlibeyt ve Hilafet

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Ümmetim arasında Ehl-i Beyt’imin misali, Nuh’un gemisi misali¬dir. Ona binen kurtulur, ondan yüz çeviren ise helak olur.”
[Bihar’ul Envar c.27, s.113]

İmam Bakır [a.s] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki biz Ehl-i Beyt’in sözleri kalpleri ihya eder.”
[Bihar’ul-Envar, c.2, s.144]

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Meclisleri¬nizi Ali bin Ebi Talib’in zikriyle süslendirin.”
[Bihar’ul Envar, c.38, s.199]

İkmal’ud-Din’de Cabir’ul-Cufi’den nakledilen bir rivayette, Cabir bin Abdullah-i Ensari şöyle diyor “Allah azze ve celle Peygamberine, “Ey iman edenler, Allah’a Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.” ayetini nazil buyurunca Resulullah’a şöyle arz ettim: “Ey Allah’ın Resulü ben Allah’ı ve Resulünü tanıdım; ama Allah’ın, itaatini sana itaatle yan yana zikrettiği bu emir sahipleri kimlerdir?” Bunun üzerine Peygamber [s.a.v] şöyle bu¬yurdu:

Ey Cabir onlar benim halifelerim ve benden sonra Müslümanların imamlarıdır. Onların ilki Ali bin Ebi Talib’dir, sonra da Hasan ve Hüseyin’dir. Sonra da Tevrat’ta Bakır diye bilinen ve senin çağına erişeceğin Muhammed bin Ali’dir. Ey Cabir, onu görecek olursan ona selamımı ilet. Daha sonra Cafer bin Muhammed, ondan sonra Musa bin Cafer, ondan sonra Ali bin Musa, ondan sonra Muhammed bin Ali, ondan sonra Ali bin Muhammed, ondan sonra, Hasan bin Ali, on¬dan sonra da benim adımı ve künyemi taşıyan Allah’ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki Bakiyye’si olan Hasan bin Ali’nin oğlu [Hz. Mehdi] olacaktır. Al¬lah yeryüzünün doğusu ve batısını onunla fethedecek¬tir. O Alevilerinden ve dostlarından gaybete çekilecektir. Allah’ın kalbini imanla denediği kimseler dışında hiç kimse onun imametine inanma noktasında sabit [imanlı] kalmayacaktır.”

Cabir şöyle dedi: Bunun üzerine ben de Peygamber’e şunu sordum: “Ey Resulullah gaybet halinde de Alevilerine bir faydası olacak mı?” Bunun üzerine Resulullah [s.a.v] şöyle buyurdu: “Beni nübuvvet ile gönderene andolsun ki Alevileri bulutların kapladığı güneşten istifade eden insanlar gibi onun nuruyla nurlanacak ve gaybet zamanında bile velayetinden faydalanacaklardır.”
[İkmal’ud-Din, c.1, s. 253]

Malik b. Enes İmam Sadık [a.s]’ın fazileti hak¬kında şöyle diyor: “Hiç bir göz, hiç bir kulak ve hiç bir kalp İmam Cafer’us-Sadık [a.s]’dan fazilet, ilim, ibadet ve takva açısından daha üstününü görmemiş, duymamış ve tanımamıştır.”
[Bihar’ul-Envar, c. 47, s. 28]

İmam Hüseyin [a.s] şöyle buyurmuştur: “Canıma and olsun ki İmam sadece Allah’ın hükmüne göre hü¬küm veren, adaleti uygulayan, ilahi hak dine inanan ve Allah yolunda ve ilahi hudutlarda nefsini dizginleyen kimsedir.”
[İrşad/204]

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.