Ehlibeyt Kuran’ı Kerimde Ne anlama Geliyor? Kuran’da Ehlibeyti Sevmek

Aşağıda, Ehlibeyt’i sevmek hususunda nazil olan veya muteber kaynaklardan açık rivayet-lerle Ehlibeyt’i sevmeye tefsir edilen en önemli Kur’an naslarına işaret edeceğiz.

1- “De ki: Ben buna (tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden bir ücret iste-miyorum.”[1]

Bu ayet, tefsir, hadis, siret ve tarih kitaplarından bir çoğunun, Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in yakınları olan Ali, Zehra, Hasan, Hüseyin ve onların pâk soyunu sevmek hususunda na-zil olduğunu tekit ettiği meveddet ayetidir.

Siyuti ve diğerleri bu ayetin tefsirinde İbn-i Abbas’a istinat ederek şöyle rivayet etmişler-dir: “De ki: Ben buna (tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden bir ücret iste-miyorum” ayeti nazil olunca, -insanlar- ya Resulullah! sevgileri bize farz olan yakınlarınız kimlerdir? diye sordular.

Bunun üzerine o hazret, “-Yakınlarım- Ali, Fatıma ve onların iki oğ-ludur” buyurdu.Bu ayet, kimlikleri net hadislerle bilinen Ehlibeyt’i sevmenin farz olduğuna delalet ediyor. Fahr-ur Râzi buna üç şekilde istidlal etmiştir; hadisi Zemahşeri’den rivayet ettikten sonra diyor ki: Onların, Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in dört yakını olduğu sabittir ve böyle olunca da onların fazladan bir tazime has olmaları gerekiyor ve buna da birkaç delil delalet etmektedir:a) Allah Teala’nın, “İll’el meveddete fi’l kurba=Sadece Ehlibeyt’e sevgi” buyruğu.

b) Şüphesiz Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih, Fatıma’yı aleyhisselam seviyor ve “Fatıma be-nim bedenimin bir parçasıdır; onu inciten beni incitir” buyuruyordu. Ve mütevatir rivayetle Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’ten o hazretin, Ali’yi, Hasan ve Hüseyn’i sevdiği de sabittir; böyle olunca da bütün İslam ümmetinin o hazret gibi onları sevmesi gerekiyor; çünkü Allah Teala buyuruyor ki:

“Ona uyun ki, doğru yolu bulasınız.”[2]

ve yine, “Elçinin emrine aykırı davrananlar sakınsınlar.” [3]

c) Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in evlatlarına dua etmenin yüce bir makamı var; işte bu nedenle namazda bu dua teşehhütten sonra yer almıştır. Bu dua şöyledir: “Allahumme salli ala Muhammed’in ve Âl-i Muhammed=Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyt’ine rahmet eyle” Ehli-beyt dışında hiç kimse hakkında böyle bir tazim yoktur; bütün bunlar, Muhammed ve Ehlibeyt-‘ini sevmenin farz oltuğunu gösteriyor.
İmam Şafiî diyor ki:

Ey süvari Mina’da taşlamada dur
Duran ve hareket edenlere duyur
Seher vakti Mina’ya akınca hacılar
Fırat’ın akışı gibi bir akınla:
Âl-i Muhammedi sevmek Rafizilikse eğer
Şahid olsun Rafiziliğime insanlar, cinler.

Sonra Şafiî Meveddet ayetinin Ehlibeyt hakkında inişine işaret ederek şöyle diyor:

Ey Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in Ehlibeyt’i! Sizin sevginiz
Farzdır Allah’ın indirdiği Kur’an’da

Bu Ayet Hakkında Ehlibeyt İmamları aleyhimusselam’dan Rivayet Edilenler

Ehlibeyt İmamları aleyhimusselam, bu ayetle, kendilerini sevmenin, sevgi beslemenin ve hak-larını gözetmenin bütün Müslümanlara farz olduğuna istidlal etmişlerdir. Zâdan İmam Ali aleyhisselam’dan şöyle rivayet ediyor: “Hâ Mîm (Resulullah’ın) Ehlibeyt’i olan bizim hakkımızda ayet vardır; bizim sevgimizi ancak mümin korur.” Sonra şu ayeti okudu:

“De ki: Ben buna (tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden bir ücret istemiyorum.”[4]

Kumeyt-i Esedi de şiirinde buna işaret ediyor:

Âl-i Hâ Mîm (Ehlibeyt) hakkında sizin için bir ayet bulduk
Bizden olan takvalı ve asaletli kimseler tefsir etmişlerdir onu

 

Kaynak:

1-Şurâ, 23.
2-A’raf, 158.
3-Nur, 63

4-Mecma-uz Zevaid, c.9, s.146; Tarih-i İsbehan, c.2, s.165; Kenz-ul Ummal, c.2, s.290/4030, bunu İbn-i Merdeveyh ve İbn-i Asakir’den tahriç etmiştir; Savaik-ul Muhrika, s.770; Şevahid-ut Tenzil, c.2, s.105 /838, Mecma-ul Beyan c.9, s.43

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.