Ehlibeyt’en Dualar – Kısa dualar

Eşler Arasında Sevgi Oluşması İçin Okunan Dua

Bu amaçla Kur’ân’dan “Nisa” suresi okunur ve yine “Cuma” suresinin beş kere bu amaçla okunmasının faydalı olacağı bazı hadislerde vurgulanmıştır.

İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen bir hadiste iki eşin arasında meveddet ve sevgi oluşturmak için Allah’ın “El-Vedud” ismi bin kere herhangi bir yiyeceği okunup eşlere yedirilmesinin faydalı olacağı beyan edilmiştir.

Hz. Ali’den (a.s) kötülükleri uzaklaştırmak ve sıkıntıları gidermek için dua

“Allahumme inni eteveccehu ileyke binebiyyike nebiyyir-rahmeti ve ehli beytihi ellezine ehtertehum ala ilmin ale’l-alemin. Allahumme fezellil li SUUTİHA ve huzunetiha vekfini şerraha fe innekel kafil muafi vel ğalibul gahirul gadiru.”
Allah’ım! Peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın Ehlibeytini aracı kılarak sana yöneliyorum.
Allah’ım! (o) zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır ve onun kötülüğünden beni koru. Hakikatte sen kulunu kifayet eden, belalardan rahatlığa götüren, herkese galip gelen, kötüleri kahreden ve herşeye güç yetirensin.[1]

[27]- Hediyye-i Ahmediyye

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: Her kim haftanın her Cuma günü yüce Allah’ın “el-Bari” ismini yüz defa söylerse Allah onu kabir yalnızlığından kurtarır.
Kabir Sorgusunun Kolaylığı İçin

Kabir Yalnızlığından Kurtulmak İçin Okunan Dua

İmam Cafer sadık (a.s) buyuruyor ki:

“Hakka” suresini her kim 75 kere okursa Kabir sualinde ona kolaylık gösterilecek.

Ölüm Anında Rahat Can Vermek İçin

İmam Sadık (a.s)’dan: Ölmek üzere olan birinin yanında “Vakıa” suresi okunursa onun rahat can vermesini sağlar.

Peşpeşe Gelen Depremlerde Okunan Dua

Ayat namazı kılındıktan sonra secdeye gidilir ve şu dua okunur:
“Ya men yumsik’us-semavâti ve’l-arzi en tezula ve lein zâlete in emsekehuma min ehedin min ba’dihi innehu kâne halîmen gafura. Ya men yumsik’us-semâe en tegaa ale’l-arzi illâ bi-iznih. Emsik ennâ’s-sugme ve’l-arza ve cemia envâ’il-belâ.”

Binanın Depremden Güvende Kalması İçin
Binaların deprem ve benzeri yıkımlardan güvende olması için şu ayet okunur:

“İnnellahe yumsik’us-semavati ve’l-arzi en tezula ve lein zaleta in emsekehuma min ehedin min ba’dihi innehu kane halîmen ğafura.”

 

Sihir Ve Büyü Bozmak İçin Dua

Teshil’ud-Devâ kitabında yazılana göre yapılan büyü ve sihiri bozmak için üç gün peşpeşe aşağıdaki dua sabahlar yazılıp akar suya atılmalıdır.

“Bismillahirrahmanirrahim. Zekernâ min haysu nesinâ ve âfînâ min haysu beleynâ ve veselnâ min haysu gada’nâ ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Âlihi ecmaîn.”[1]

[1]- e1-Hacat, 200

Sıkıntı Ve Kederli Anlarda Okunan Dua

Hz. Ali (a.s)’dan nakledilen bir hadise göre: Hz. Peygamber herhangi bir sıkıntı ve kederle karşılaştığında şu duayı okurdu:
“Ya hayyu, ya gayyum, ya hayyen lâ yemût, ya hayyu, lâ ilâhe illellâhu ente kâşifun Ellâhumme mucîbu da’vet’il-muztarrîn es’eluke bi-enne leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ ente, el mennân bedi’us-semavâti ve’l-arzi zu’l-celâli ve’l-ikrâm rahmân’ud-dünyâ ve’l-âhireti ve rahimehuma. Rabbi erhimnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâke ya erhem’er-râhimîn.”
Ve şöyle buyurdular: Haram ve günah talep edenler hariç her kim bu duayı üç kez okursa istediği ona verilir.[1]

[1]- Sünen, 352

 

Şeytanî Vesveselerden Kurtulmak İçin Okunan Dua

“Amentu billahi ve bi-rasulihi muhlisen lehu’d-dîn.”
İman getirdim Allah’a ve Resulüne ihlas ile.
Hz. Peygamberden nakledilen bir hadise göre: Şeytanlar iki kısımdır. Cinlerden olan şeytanların uzaklaştırılması için: La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim. okunması, insanlardan olan şeytanların def’edilmesi için de sıkça salavat getirilmesidir.

Hz. Ali’nin (a.s) Okuduğu Keder Duası
Abdullah b. Cafer Hz. Ali’nin (a.s) şöyle anlattığını rivayet ediyor.
“Hz. peygamber (s.a.a) şu duayı bana öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti”
“Lâ ilâhe illellâh’ul-kerim’ul-azim. Subhanehu tebarekellâhu rabb’ul-arş’ul-azîm. Elhamdulillâhi rabb’il-âlemîn.”
Kerem sahibi ve büyük Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur. Yüce Allah’ı tenzih ederim. Büyük Arşın rabbi olan Allah yüce ve çok bereket sahibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.[1]

[1]- Yusuf Tavaslı, 272

 

Tehlikeyle Karşı Karşıya Kalındığında Okunan Dua

Hz. Resulullah (s.a.a) Ali’ye (a.s) şöyle buyurdu: Ey Ali! Herhangi bir tehlikeye düştüğünde şu duayı oku:
“Bismillahirrahmanirrahim. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’il-aliyy’il-azîm. Allahumme iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn.”
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla. Üstün ve yücelik sahibi Allah’tan başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah’ım, sadece sana ibadet eder ve senden medet umarız.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.