Dua – Hacet Duası | Yüce Allah’tan Hacetleri İsteme Hakkındaki Duası

Allah’ım, ey hacetlerin isteneceği son merci, ey isteklerin katında elde edilebileceği tek kimse, ey nîmetlerini parayla satmayan, ey bağışlarını minnet ederek bulandırmayan, ey kendisiyle ihtiyaçlar giderilen, onsuz ihtiyaç giderilemeyen, ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilmeyen, ey hazinelerini dilenmeler tüketmeyen, ey hikmetini vesileler değiştirmeyen, ey muhtaçların hacetleri kendisinden kesilmeyen ve Devamı…

İmam Ali’den Nakledilen Kunut Duaları

Allah’ım, senden yardım diliyor, senden mağfiret istiyor ve senden hidayet talep ediyoruz. Sana inanıyoruz, sana güveniyoruz, hayırların tamamında seni övgüyle anıyoruz, sana şükrediyoruz ve sana karşı nankörlük etmiyoruz. Seni inkâr edenden ise uzak duruyoruz. Allah’ım, ancak sana ibadet ediyor, senin için namaz kılıyor ve sana secde ediyoruz. Sana yürüyor, sana Devamı…

Kumeyl Duası – Kısa

Allah’ım! Senin herşeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle herşeye üstün geldiğin, karşısında herşeyin boyun eğdiği gücün hakkına; herşeye galip geldiğin ceberutun hakkına; önünde hiç birşeyin duramadığı izzetin hakkına; herşeyi dolduran azametin hakkına; herşeye üstün gelen saltanatın hakkına; herşeyin fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkına; herşeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; herşeyi Devamı…

Kanser Hastalığı İçin Dua – Sil’a Hastalığı

Tıbb’ul-Eimme kitabında Abdullah b. Sinan bu hastalıkla ilgili şöyle rivayet ediyor: Bir kişi taşıdığı ur ve kist türü bir şeyden İmam Cafer Sâdık’a (a.s) şikayette bulundu. İmam ona şöyle buyurdu: Üç gün oruç tut. Dördüncü günün öğlen vakti gusül ve abdest alıp, yanına aldığın temiz bir parçayla birlikte Allah’ın huzuruna Devamı…

Kalp Hastaları ve Ağrıları İçin Dua

Mekarim’ul-Ahlâk kitabında aşağıdaki ayetlerin bir suya okunup içirilmesi kalp ağrılarını gidereceği ve hastalığına şifa olacağı yazılmaktadır. “Lein enceytenâ min hâzihi lenekûnenne min’eş-şâkirîn.” …İhlasla Allah’a dua ederler, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız derler.[1] “Seyuhzem’ul-cem’u ve yuvellûn’ed-dubure bel’is-sâetu mev’iduhum ve’s-sâetu edhâ ve emerr.” O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve ardını dönüp kaçacak. Devamı…

Yara, Çıban, Sivilceler ve Zalim Ve Büyücülerin Kötülüğünü Def Etmek için Dua

Yara-Bere-Çıban ve Sivilceler İçin Dua Havassu’s-Suver kitabında bu amaçla Mümin suresi veya Hadid suresi veyahut Mürselat suresi yazılıp üzerin- de bulundurmanın insan için bu yaralara karşı şifa sağlayacağı yazılmaktadır.[1] [1]- el-Hacat 169   Zalim Ve Büyücülerin Kötülüğünü Def Etmek için Haşiye-i Minhac kitabında Allame Hz. Ali’den (a.s) şöyle rivayet ediyor: Devamı…

Vahşi ve Yırtıcı Hayvanlardan Korunmak İçin Dua

Mekârim’ul-Ahlâk kitabında bu ayetlerin okunmasının faydalı olacağı söylenmiştir. “Gul lillezîne âmenû yegfiru lillezîne lâ yercûne eyyamellâhi liyecziye gavmen bimâ kânu yeksibûn.” İman edenlere de ki: “(Allah’ın) Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah’ın günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar.”[1] “Ve izâ gara’te’l-Kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bi’l-âhireti hicâben mestûra.” Kur’ân okuduğun zaman Devamı…

Uykusuzluk Çekenler İçin Dua

Hz. İmam Cafer Sâdık’tan (s.a) bu dua nakledilmiştir: “Subhanellallâhi ziş-şa’ni, dâim’us-sultân azîm’ul-burhâni kulle yevmin huve fî şa’n.” Kef’emi Cennet’ul-Eman kitabında: Tahrim suresinin okunması insanı uykusuzluktan kurtarır. Uykuda Cinler, Ruhlar ve Korkulardan Korunmak İçin Kef’emi Misbah kitabında şöyle yazıyor: Uyurken Casiye suresini yazıp yanında veya baş altında bulunduran kimse bütün cin Devamı…

Nazar Duaları

“Ve in yekâdullezine keferû leyuzligûneke bi-ebsârihim lemma semiûz-zikra ve yegûlûne innehu lemecnûn vemâ huve illâ zikrun li’l-âlemin.”[1] Hz. Cebrail’in (a.s) Resulullah’a talim buyurduğu şöyledir: “Allahumme ya ze’l-sultân’il-azim ve’l-menn’il-gadîm ve’l-vech’il-kerîm. Ya ze’l-kelimât’it-tâmmat ve’d-deavât’il-mustehâbât âfel-Hasan ve’l-Huseyn min enfus’il-cin ve a’yun’il-ins.” Hz. Cebrail’in Resulullah’a (s.a.a) öğrettiği ve Resulullah’ın da (s.a.a) oğulları Hasan ve Devamı…

Nadi Aliyyen Duası

Nâdi Aliyyen mazharal acâib, tecidhu avnen leke fin nevâib. Lî ilallâhi hâcetî ve aleyhi mu’avvelî, kullemâ emartehu ve rameytu munqazî .Fi zillillâhi ve yuzlilillâhu lî. Ed’ûke kulle hemmin ve ğammin seyencelî. Bi azametike yâ Allah. Bi nubuvvetike yâ Muhammed. Bi vilâyetike yâ Aliyyu yâ Aliyyu yâ Aliyy. Edriknî, bi haqqi Devamı…

Ehlibeyt’en Dualar – Kısa dualar

Eşler Arasında Sevgi Oluşması İçin Okunan Dua Bu amaçla Kur’ân’dan “Nisa” suresi okunur ve yine “Cuma” suresinin beş kere bu amaçla okunmasının faydalı olacağı bazı hadislerde vurgulanmıştır. İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen bir hadiste iki eşin arasında meveddet ve sevgi oluşturmak için Allah’ın “El-Vedud” ismi bin kere herhangi bir yiyeceği okunup Devamı…

Dua’nın Gerekliliği – Bana dua edin, dua’nızı kabul edeyim

İnsan her durumda ilahi lütfun yardımına muhtaçtır ve bu ihtiyacını gidermek için [Çünkü bu İnsanın kamilleşme yoludur.] Gadir-i Mutlak’in huzuruna yöneliyor ki, O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. “Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise, Zengin ve Hamde layık Olandır. ” [Fatır-15], “Dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü Devamı…