Alevilik’de Okullar

Alevîlik, insanı eğitmeyi ve insanda olumlu yöndeki davranış değişikliklerim’ meydana getirmeyi amaçlar. Alevilik adlı insan fabrikasının giriş kapısından iki el, iki ayak, bîr baş,bir gövde ve diğer uzuvlarından meydana gelen biyolojik hammadde, bu mezkur Fabrikanın çıkış kapısından insan olarak veya kelimenin tam anlamıyla “adam” olarak çıkar. Çünkü bu fabrikada insanın doğuştan getirdiği iyilik yapmaya yönelik eğilimler yüceltilmiş; kötülüğe yönelik eğilimleri ise törpülenmiştir. Yani bu biyolojik yaratık, Alevi Okulu ‘nda eğitilmek sureti ile insan olmuştur.

Bunu bizden daha iyi bilen ve bu bilgiyi kendi bünyesinde yerleştirerek, bir davranış biçimi haline getiren atalanmız; yaratılışta farklı fakat eşit eğilimlere sahip olan bu biyolojik yaratığı eğitmek amacıyla, genelde dünya ölçüsünde ve özelde ise Anadolu ve çevresinin değişik yerlerinde tekkeler ve medreseler açmışlardır. Bu tekke ve medreselerin en önemli iki fonksiyonu vardır: Birincisi insan eğitmek; ikincisi ise zalim otoriteye karşı başlatılan başkaldırıları yönetmek… Bu tür çabaların bir sonucu olarak Anadolu’da iki tane okul.halk üzerinde etkin rol oynamıştır:

1-Hacı Bektaş-ı Veli( r)0kulu
2-Şah ismail Hatayi( r)0kulu

Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görülen ve halkı zalim otoriteye karşı örgütleyen diğer
küçük tekke ve medreseler ise bu iki büyük okulun şubeleri olarak açılmıştır. Şimdi bu iki okul hakkında ayrıntılı biçimde konusalım.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.