Alevilik – Tarihsel Olarak Alevilik ve Aleviliğin Kaynakları

Alevi kavramının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği aşamaları bize şunu öğretmektedir: Alevi kavramı ilk zamanlarda îmam Ali (a) ‘in soyundan gelen insanlar için kullanılıyordu ve kavram tam olarak bunu karşılıyordu, îmam Ali (a) ‘in taraftarları ise, “Alevi” veya “Şia-ı Ali” kavramlarıyla ifade ediliyordu. Resulallah’ın (s.a.v.) hayatında dahi Şia kelimesi bu anlamda Devamı…

Alevilik Nedir? Alevi Deyince Ne Anlıyoruz? Alevi Kimlerdir?

Alevîlik; Hz. Ali’nin velâyetiyle başlayarak, günümüze kadar gelmiş olan bir inanç sistemidir. Bu sistem çeşitli zamanlarda ve yerlerde mitolojik anlamlar yüklenerek îzâh edilmeye çalışılmıştır. Kimileri bu inancı mistik bir geleneğe, kimileri mitolojik bir inanca, kimileri İslâm öncesi Şamanizm ve eski Türk yaşantılarına, kimileri de günün siyâsî anlayışına uygun gelecek tarzda Devamı…

Şah Ismail Hatayi (r) Okulu

Şah îsmail Hatayi ( r) Okulu, bir yandan Hoca Ali, Seyyid Ibrahim, Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar ve nihayet kendisinin basma geçtiği Safevi Tekkesi ile, diğer taraftan kendisinden 250 – 300 yıl önce kurulan Hacı büyük tekkenin mirası üzerine kuruldu; Bektaşi Veli Tekkesi gibi. Nitekim Şah İsmail. Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlılığım Devamı…

Hacı Bektaş-ı Veli ( r) Okulu

Allah ondan razı olsun,Hacı Bektaş-ı Veli bilgiyi ibadeti ve kılıcı kendi kişiliğinde birleştirmiş devrimciliği olgunlaştırmış bir Alevi alimidir. yamanla Hünkar, Baba îlyas ( r) hareketine katılmış (22) yenilgiye uğrayan hareketin ardından.dağılan kitleleri yeniden örgütlemek amacıyla Suluca Karahöyük ‘te – şimdiki Hacı Bektaş’ da – kendi tekkesini; açmıştır. Gerçekten de Baba Devamı…

Alevilik’de Okullar

Alevîlik, insanı eğitmeyi ve insanda olumlu yöndeki davranış değişikliklerim’ meydana getirmeyi amaçlar. Alevilik adlı insan fabrikasının giriş kapısından iki el, iki ayak, bîr baş,bir gövde ve diğer uzuvlarından meydana gelen biyolojik hammadde, bu mezkur Fabrikanın çıkış kapısından insan olarak veya kelimenin tam anlamıyla “adam” olarak çıkar. Çünkü bu fabrikada insanın Devamı…

Alevi Toplumu ve Alevilik Son Günlerde Neden Bu Kadar Çok Tartışılıyor?

Alevîlik, son yıllarda sıkça hem de çok sıkça tartışılan ve bu tartışmalara bağlı olarak üzerinde yeni yeni oyunlar oynanan konulardan birisi haline gelmiştir. Elbette bunun toplumsal .ve siyasal alanda belli-başlı bazı dinamikleri vardır. Doğal olarak biz, burada Aleviliğin son yıllarda neden bu kadar sıkça tartışıldığı konusunda ki tarihsel bağları unutmuyoruz. Devamı…

Alevi ve Alevilik Hakkında Kısa Bir Genel Bakış

İslamiyet’in temeli bizim anlayışımıza göre Kurân ve Ehli Beyt düşüncesine dayanır. Alevî olmak ise bu düşüncenin temelini oluşturur. Hz. Ali taraftarı olmak demek, Hz. Peygamberin taraftarı olmak demektir. Ve O’nun taraftarı olmak ise Allah’ın lütfettiği çizginin tam üzerinde olmak demektir. Alevîlik, özel anlamda Hz. Ali ile başlayıp 12. İmamla devam Devamı…

Aleviliğin İnanç ve İbadet Esasları

Her inancın ve düşünce sisteminin kendine özgü inanç temelleri (teori) ve ibadet şekilleri (pratik) vardır. Bu inanç temelleri ve ibadet şekilleri ise, bir inancın veya düşünce sisteminin temelini teşkil ederler. Insanın kişiliği ve yaşadığı hayatta mutlu olup- olmadığı ise, bu esaslara bağlılığı nisbetinde ortaya çıkar. Buradan hareketle bizimde Aleviliğin inanç Devamı…