Kur’ân-ı Kerim – Kur’ân-ı Kerim Türkçe Meali

Kur’an-ı Kerim’deki Sırasına Göre Sûrelerin Fihristi

Kitabın Adı: Kur’ân-ı Kerim ve Meali
Hat: Hamid el-Amidî
Tercüme: Murtaza Turabi
Tashih: Seyyid Seccad Hüseynî
Editör: Vahdettin İnce
Emeği Geçenler: Dr. Kazım Erdoğan – Celal Yanık – Ali Ekber Basmaz

Kevser Yayınevi’nden temin edilebilir

Tıkla >>>>>Açıklamalar Bölümü

Sûre Numarası

Sûre İsmi

Nâzil Olduğu Yer

Âyet Sayısı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Fatiha

Bakara

Âl-i İmrân

Nisâ

Mâide

En’âm

A’râf

Enfâl

Tevbe

Yunus

Hûd

Yusuf

Ra’d

İbrahim

Hicr

Nahl

İsrâ

Kehf

Meryem

Tâ-Hâ

Enbiyâ

Hac

Mü’minûn

Nûr

Furkan

Şuarâ

Neml

Kasas

Ankebût

Rûm

Lokman

Secde

Ahzâb

Sebe

Fâtır

Yâsin

Sâffât

Said

Zümer

Mü’min

Fussilet

Şûrâ

Zuhruf

Duhân

Câsiye

Ahkaf

Muhammed

Fetih

Hucurât

Kaf

Zâriyât

Tûr

Necm

Kamer

Rahmân

Vâkıa

Hadid

Mücâdele

Haşr

Mümtehine

Saff

Cum’a

Münâfikûn

Teğabün

Talâk

Tahrim

Mülk

Kalem

Hâkka

Meâric

Nuh

Cin

Müzzemmil

Müddessir

Kıyamet

İnsan

Mürselât

Nebe’

Nâziât

Abese

Tekvir

İnfitâr

Mutaffifin

İnşikak

Bürûc

Târık

A’lâ

Gâşiye

Fecr

Beled

Şems

Leyl

Duha

İnşirâh

Tin

Alak

Kadir(Kadr)

Beyyine

Zilzâl

Âdiyât

Kâria

Tekâsür

Asr

Hümeze

Fil

Kureyş

Mâûn

Kevser

Kâfirûn

Nasr

Tebbet

İhlâs

Felâk

Nâs

Mekke

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Mekke

Medine

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Mekke

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Medine

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

Medine

Mekke

Mekke

Mekke

Mekke

7

286

200

176

120

165

206

75

129

109

123

111

43

52

99

128

111

110

98

135

112

78

118

64

77

227

93

88

69

60

34

30

73

54

45

83

182

88

75

85

54

53

89

59

37

35

38

29

18

45

60

49

62

55

78

96

29

22

24

13

14

11

11

18

12

12

30

52

52

44

28

28

20

56

40

31

50

40

46

42

29

19

36

25

22

17

19

26

30

20

15

21

11

8

8

19

5

8

8

11

11

8

3

9

5

4

7

3

6

3

5

4

5

6

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.