Cevşen-i Kebir Duası

Ehlibeyt (a.s) vasıtasıyla nakledilen bu değerli duanın özellikle Ramazan ayında bilhassa Kadir gecelerinde okunması tavsiye edilmiştir. Gerçi bu dua her zaman için okunabilir. Biz bu duayı Merhum Şeyh Abbas Kummî’nin Mefâtih-ül Cinan adlı eserinden nakletmekteyiz. Merhum

Kummî kitabında bu dua hakkında şu izahı vermiştir. 
Beledû’l Emin ve Misbâh-ı Kef’emi’nin nakline göre bu duayı Hz. Seyyid-us Sâcidin İmam Zeynelabidin (a.s) babalarından, onlar da Resul-i Ekrem”den (s.a.a) nakletmişlerdir. Resul-i Ekrem (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail (a.s) nazil olarak Resulullah”a (s.a.a) şöyle arz etti:

Ey Muhammed Rabbinin sana selamı var. O zırhını çıkarıp bu duayı okumanı buyuruyor. Bu dua senin ve ümmetin için güven vesilesidir.” Sonra duanın fazileti hakkında bir takım açıklamada bulunuyor ki onların hepsini açıklamanın yeri değildir. Ez cümle şöyle buyuruyor.

Kim bu duayı kefenine yazarsa Allah onu (cehennem) ateşiyle azap etmekten hayâ eder. Kim bu duayı Ramazan ayının başında halis niyetle okursa Allah Teâlâ ona Kadir gecesini nasip eder ve onun için yetmiş bin melek yaratır ki Hak Teâlâ”yı takdis ve tespih ederler; bütün bunların sevabı bu duayı okuyana yazılır.” Yine şöyle buyuruyor: “Kim bu duayı Ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teâlâ cesedini cehennem ateşine haram kılar; cenneti ona vaat eder; onu günahlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah”ın güveninde olur. Rivayetin sonunda İmam Hüseyin’in (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Babam Emirülmüminin Ali (a.s) bana bu duayı hıfzetmemi, onun kefenine yazmamı, onu aileme öğretmemi ve onları duayı okumaya teşvik etmemi vasiyet etti. Bu duada İsm-i A’zam da olmak üzere bin isim vardır.”

1-Allah”ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum;
Ey Rahman
Ey Rahim,
Ey iyilik ve ikramı bol olan (Kerim),
Ey her şeyi ayakta tutan (mukim),
Ey azamet ve yücelik sahibi (Azim),
Ey Kadim
Ey (her şeyi) bilen (Alîm),
Ey hilim sahibi (Halim)!
Ey hikmet sahibi (Hâkim)!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

2.Ey Efendilerin efendisi,
Ey duaları kabul eden,
Ey dereceleri yücelten,
Ey iyiliklerin sahibi,
Ey hataları bağışlayan;
Ey bütün istekleri veren,
Ey tövbeleri kabul eden,
Ey bütün sesleri işiten;
Ey bütün gizlilikleri- sırları bilen,
Ey belaları- felaketleri def eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

3.Ey bağışlayanların en iyisi,
Ey (müşkül meseleleri çözüp) açanların en iyisi,
Ey yardım edenlerin en iyisi,
Ey hükmedenlerin en iyisi,
Ey rızık verenlerin en iyisi,
Ey vârislerin en iyisi,
Ey övücülerin en iyisi,
Ey kendisini ananları en iyi anan,
Ey en iyi nazil eden,
Ey iyilik edenlerin en iyisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

4.Ey izzet ve güzellik sahibi,
Ey kudret ve kemal sahibi,
Ey mülk ve celâl sahibi,
Ey büyük ve yüce olan,
Ey ağır (yağmur yüklü) bulutları var eden,
Ey kudret ve intikamı şiddetli olan, (mahlûkatın) hesabını süratle gören,
Ey şiddetli cezaya çarptıran,
Ey katında en iyi sevap bulunan,
Ey (yüce) katında Ümm-ül Kitap (Levh-i Mahfuz) bulunan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

5.Allah”ım ben, ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum,
Ey çok şefkatli (Hannân),
Ey çok iyilik ve ihsan sahibi (Mennan),
Ey (hiç bir ameli) karşılıksız bırakmayan (Deyyan),
Ey (yolunu kaybedenler için delil (Burhan),
Ey gerçek saltanat sahibi, (Sultan),
Ey (salih kullarını) hoşnut eden (Rızvân),
Ey (günahları) bol bol bağışlayan (Ğüfran),
Ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan (Sübhan),
Ey kendisinden yardım dilenen (Müsteân),
Ey ihsan ve beyan sahibi
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

6.Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,
Ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu,
Ey heybetine karşı her şeyin eğildiği,
Ey korkusundan dağların yarılıp parçalandığı,
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,
Ey izniyle yerlerin karar kıldığı,
Ey gök gürültüsünü kendisini hamd ile tespih ettiği,
Ey memleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

7.Ey hataları bağışlayan,
Ey belaları bertaraf eden,
Ey ümitlerin son noktası,
Ey bağışları bol bol veren,
Ey hediyeleri inayet eden,
Ey yaratıklara rızık veren,
Ey arzuları yerine getiren,
Ey (kullarından gelen) şikâyetleri işiten,
Ey yaratıkları (kıyamet günü yeniden diriltip) ayağa kaldıran,
Ey esirleri salıveren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

8.Ey hamd ve sena sahibi,
Ey iftihar ve değer sahibi,
Ey şeref ve yücelik sahibi,
Ey ahd ve vefanın sahibi,
Ey af ve rıza sahibi,
Ey ihsan ve bağış sahibi,
Ey kesin söz ve hüküm sahibi,
Ey izzet ve beka (sonsuzluk) sahibi,
Ey cömertlik ve eli açıklık sahibi,
Ey gizli ve açık nimetlerin sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

9.Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey (istemediği şeye) engel olan,
Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
Ey yücelten,
Ey (her şeyi) sanatla yaratan,
Ey menfaat ve fayda veren,
Ey (bütün) sesleri işiten,
Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden),
Ey (rahmeti) geniş olan,
Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

10.Ey her sanatın (İcat edilenin) sanatkârı,
Ey her yaratılanın yaratıcısı,
Ey her rızıklananın rızık vereni,
Ey her sahip olunacak şeyin (gerçek) sahibi,
Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren,
Ey bütün kederlenenlerin kederini gideren,
Ey bütün acınacak kimlerin (haline) merhamet eden,
Ey bütün yalnız-yardımsız kalanlara yardım eden,
Ey her kusur sahibinin kusurunu örten,
Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

11.Ey zorluk zamanında hazırlığım,
Ey musibet zamanında ümit kaynağım,
Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım,
Ey gurbette benim arkadaşım,
Ey nimetlerimde velinimetim,
Ey sıkıntı zamanında imdadım,
Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum,
Ey fakirlik zamanında zenginliğim,
Ey çaresizlik zamanında sığınağım,
Ey korku zamanımda benim yardımcım
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

12.Ey gaypta olan her şeyi bilen,
Ey günahları sürekli bağışlayan,
Ey ayıpları sürekli örten,
Ey zorluları gideren,
Ey kalpleri değiştiren,
Ey kalplerin tabibi,
Ey kalpleri aydınlatan,
Ey kalplerin hemderdi,
Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren,
Ey üzüntüleri yok eden,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

13.Ey Allah”ım! Senin ismin hürmetine sana el açıyorum,
Ey yüce,
Ey güzellik sahibi,
Ey koruyucu,
Ey kullarının işlerini üstlenen,
Ey kullarına yol gösteren (kılavuz),
Ey her şeyi temin eden,
Ey nimetleri dolaştıran,
Ey bağış ve lütuf sahibi,
Ey günahları cezalandırmaktan vazgeçen,
Ey istediği her şeyi değiştiren,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

 

14.Ey şaşkınların kılavuzu,
Ey yardım isteyenlerin yardımına koşan
Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
Ey sığınanların sığınağı,
Ey korkanların güvencesi,
Ey müminlerin desteği,
Ey çaresiz fakirlere merhamet eden,
Ey günahkârların sığınağı,
Ey günahkârları affeden,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

15.Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Ey lütuf ve büyük nimet sahibi,
Ey huzur ve güven sahibi,
Ey kutsallık ve temizlik sahibi,
Ey hikmet ve beyan sahibi,
Ey rahmet ve hoşnutluk sahibi,
Ey hüccet ve kesin delil sahibi,
Ey büyüklük ve saltanat sahibi,
Ey şefkat ve yardım sahibi,
Ey af ve mağfiret sahibi,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

16.Ey her şeyin Rabbi,
Ey he şeyin ilahı
Ey her şeyin yaratıcısı,
Ey her şeyin icat edeni sanatkâr,
Ey her şeyden önce olan,
Ey her şeyden üstün olan,
Ey her şeyi bilen,
Ey her şeye gücü yeten,
Ey her şey yok olduktan sonra kendisi baki kalan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

17.Allah”ım ben,
(mübarek) ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum);
Ey emniyet ve güven veren (Mümin),
Ey (her şeyi) hükmü altına alan- koruyup gözeten (Müheymin),
Ey (varlıkları) yoktan var eden (Mükevvin),
Ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),
Ey (açıklanmayı gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),
Ey (açıklanmayı gerekenleri) açıklayan (Mübeyyin),
Ey (zorlukları) kolaylaştıran (Mühevvin)
Ey (kullarına gereken) güç ve imkânı sağlayan (Mümekkin),
Ey (her şeyi uygun bir şekilde) süsleyen (Müzeyyin),
Ey (kullarına gerekenleri) ilan eden (Mu”lin),
Ey (yaratıklar arasında, rızık ve… gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim eden (Mukassim)!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

18.Ey mülkünde daim ve sabit olan,
Ey saltanatında kadim ve ezeli olan,
Ey celalinde azim olan,
Ey kullarına karşı merhamet sahibi olan,
Ey her şeyi (en iyi) bilen,
Ey emirlerine uymayanlara karşı halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan;
Ey yaratılış sanatında hikmet sahibi olan,
Ey hikmetinde lütuf ve inayet sahibi olan,
Ey lütfünde de kadim ve ezeli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

19.Ey ancak fazl-u keremi ümit edilen,
Ey ancak affı dilenen,
Ey ancak iyiliği beklenen,
Ey ancak kendi mülkü daim ve ebedi olan,
Ey kendi saltanatından başka hiç bir saltanat ve hâkimiyet bulunmayan,
Ey rahmeti her şeyi kaplayan,
Ey rahmeti gazabının önüne geçen,
Ey ilmi her şeyi kuşatan,
Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

20.Ey sıkıntıyı gideren,
Ey gam ve kedere son veren,
Ey günahı bağışlayan,
Ey tövbeyi kabul eden,
Ey yaratıkları yaratan,
Ey verdiği söze sadık kalan,
Ey verdiği sözü yerine getiren,
Ey gizliyi bilen,
Ey tohum tanesini yarıp filizlendiren
Ey yaratıkları rızıklandıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

21.Allah”ım ben (Mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;
Ey yüce,
Ey vefalı (ahdine sadık),
Ey (mutlak) zenginliğe sahip,
Ey (kullarına) şefkatli olan;
Ey kullarına ikram ve iyilikte bulunan,
Ey (kullarını) kendisinden razı eden,
Ey (bütün kusurlardan, eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan,
Ey (yaratılışı) başlatan;
Ey güçlü,
Ey (müminlerin) velisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

22.Ey bol nimetin sahibi,
Ey geniş rahmetin sahibi,
Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),
Ey eksiksiz hikmet sahibi,
Ey mükemmel kudret sahibi,
Ey kesin hüccet ve delil sahibi,
Ey açık! Ve lütuf sahibi,
Ey ebedî izzet sahibi;
Ey sarsılmaz kudret sahibi,
Ey yüce azamet sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

23.Ey bol nimetin sahibi,
Ey geniş rahmetin sahibi,
Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),
Ey eksiksiz hikmet sahibi,
Ey mükemmel kudret sahibi,
Ey kesin hüccet ve delil sahibi,
Ey açık! Ve lütuf sahibi,
Ey ebedî izzet sahibi;
Ey sarsılmaz kudret sahibi,
Ey yüce azamet sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

24.Ey gökleri benzersiz yaratan,
Ey karanlıklar (âlemin nizamına) yerleştiren,
Ey gözyaşlarına acı kötülüklerin) üzerini örten,
Ey ölüleri dirilten
Ey ayetleri indiren,
Ey sevapları kat kat artıran,
Ey kötülükleri silip yok eden,
Ey intikam ve cezalandırması şiddetli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

25.Allah”ım beni ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;
Ey (varlıklara) şekil veren,
Ey (âlemin her şeyine) belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren,
Ey (bütün âlemleri) tedbir edip yöneten,
Ey (layık kullarını pisliklerden) temizleyen,
Ey (âlemi) nurlandıran,
Ey (zorlukları) kolaylaştıran,
Ey (iman ehlini) müjdeleyen,
Ey (günahlara kapılanları) korkutan,
Ey (geri kalanları) öne geçiren,
Ey (öne geçenleri) geriye bırakan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

26.Ey hürmetli evin (Kâbe’nin) Rabbi,
Ey hürmetli ayın (haram ayların) Rabbi,
Ey hürmetli beldenin (Mekke”nin) Rabbi, Rükün
Ey (Kâbe’nin) rüknünün ve Makam-ı İbrahim”in Rabbi,
Ey Meşar-ül Haram”ın Rabbi,
Ey Mescid-ül Haram”ın Rabbi,
Ey helâl ve harâmın Rabbi,
Ey nur ve karanlığın Rabbi,
Ey tahiyyat ve Selamın Rabbi,
Ey yaratıklardaki kudretin Rabbi (yaratanı, büyüteni)!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

27.Ey hükmedenlerin hükmedicisi,
Ey âdillerin en adaletlisi,
Ey doğruların en doğrusu,
Ey temiz olanların en temizi,
Ey yaratıcıların en iyisi,
Ey hesaba çekenlerin en suratlısı),
Ey işitenlerin en iyi işiteni,
Ey görenlerin en basiretlisi,
Ey şefaatçilerin en iyisi,
Ey kerem sahiplerinin en keremlisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

28.Ey desteği olmayanların desteği,
Ey dayanağı bulunmayanların dayanağı,
Ey birikimi olmayanların birikimi,
Ey sığınağı olmayanların sığınağı
Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,
Ey izzeti olmayanların amanı!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

29.Allah”ın ben ismin hakkına sana el açıyor (hacetlerimi) senden diliyorum;
Ey yaratılanları koruyan,
Ey (başkasına muhtaç olmayan) zatıyla ayakta duran,
Ey ebedi,
Ey merhamet eden,
Ey (her kusurdan, noksanlıktan) münezzeh olan zat,
Ey âleme hükmeden,
Ey (her şeyi) bilen,
Ey (bölüştürülmesi gerekenleri yaratıkları arasında adaletle) taksim eden,
Ey (dilediğine rızkını, nimetlerini) kısan,
Ey (dilediğine) genişleten bol veren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

30.Ey kendisinden (günahlardan) korunmayı dileyenleri koruyan,
Ey merhamet dileyenlere merhamet eden,
Ey mağfiret dileyenleri bağışlayan,
Ey yardım isteyenlere yardım eden;
Ey kerem ve lütuf dileyenlere ikramda bulunan,
Ey irşat olmak isteyenleri irşat eden,
Ey feryat edip kendisinden (yardım) dileyenlerin yardımına koşan,
Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
Ey kendisinden medet bekleyenlere imdat eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

31.Ey mağlup ve zelil edilmeyen, Aziz,
Ey hakikati idrak edilemeyen Latif,
Ey (âlemleri) ayakta tutan ve hiç bir zaman uyumayan Kayyum,
Ey yok olmayan ebedî,
Ey ölümsüz diri,
Ey saltanatı (hiç bir zaman) zevale uğramayacak Melik,
Ey (…fena bulmayacak Baki,
Ey kendisine (asla) cehalet arız olmayan Âlim,
Ey gıdaya muhtaç olmayan Samed,
Ey (hiç bir zaman) zaafa uğramayan Kavî (güçlü)!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

32.Allah”ım ben (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;
Ey tek,
Ey yegâne,
Ey (her yerde) hazır ve nazır olan,
Ey şan ve yücelik sahibi olan,
Ey (kendi zat-ı mukaddesine) hamd-ü sena eden,
Ey (yaratıklarına) yol gösteren,
Ey (ölüleri diriltip kabirlerden) ayağa kaldıran,
Ey (insanlardan sonra âlemin) vârisi olan
Ey (hak edeni veya imtihan için maslahat gördüğünü zarar ve ziyana uğratan,
Ey (uygun gördüğünü de) menfaat veren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

33.Ey her büyükten daha büyük olan,
Ey bütün cömertlerden daha cömert olan,
Ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan,
Ey bütün bilgilerden daha çok bilgili olan,
Ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok hikmetli olan,
Ey her kadimden daha Kadim olan,
Ey her büyükten daha büyük olan,
Ey her latiften daha latif,
Ey her yüceden daha yüce,
Ey her azizden daha çok izzet sahibi olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

34.Ey bağışlamada kerem ve lütfü bol olan
Ey büyük iyilik ve nimet sahibi olan,
Ey hayrı çok olan,
Ey fazlı- ihsanı kadim ve ezeli olan,
Ey lütfü ebedi olan,
Ey sanatı latif ve güzel olan,
Ey sıkıntıyı gideren,
Ey bela ve zorluklara son veren,
Ey (varlık mülkünün sahibi,
Ey hak ve hakikat üzere hüküm veren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

35.Ey ahdinde vefalı,
Ey vefakârlığı güçlü,
Ey kuvvetinde yüce,
Ey yüce olduğu halde yakın,
Ey yakın olduğu halde latif,
Ey lütfüyle birlikte şerif,
Ey şerefiyle birlikte aziz,
Ey izzetinde azim,
Ey azametinde yüce!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

36.Allah”ım ben (mübarek) İsmin hürmetine (Hacetlerimi) senden diliyorum;
Ey (kendisine, güvenip yönelene) yeterle gelen, Ey (bütün dertlere) şifa veren,
Ey (verdiği ahde) vefa eden,
Ey sıhhat ve afiyet veren,
Ey (yaratıkları) hidayet eden,
Ey (kullarını iyiliğe ve cennete) davet eden,
Ey (hak üzere) hüküm veren,
Ey (salih ve itaatkâr) kullarından hoşnut olan,
Ey (her şeyiyle) yüce ve âli olan,
Ey (ebediyen) baki kalan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

37.Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,
Ey her şeyin kendisinden korkup çekindiği,
Ey her şey kendisi için var olduğu,
Ey her şeyin kendisi ile var olduğu,
Ey her şeyin kendisine döndüğü,
Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
Ey her şeyin kendisiyle ayakta durduğu,
Ey her şeyin kendisine yöneldiği, hareket ettiği,
Ey her şeyin kendisini medh-u senasıyla tespih ettiği,
Ey (Mukaddes veçhinin) dışında her şeyin helâk olduğu!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

38.Ey (suçlular için) kendi dergâhından başka kaçılacak yer bulunmayan,
Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
Ey kendisinden başka varılacak hedef ve maksat bulunmayan (kahr-u gazabından kurtulmak için) kendi dergâhından başka kurtuluş yeri bulunmayan,
Ey ancak kendisine rağbet edilen,
Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan,
Ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen,
Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

39.Ey kendisinden korkulanların en iyisi,
Ey rağbet edilenlerin en iyisi,
Ey talep edilenlerin en iyisi,
Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi,
Ey kendisinde yönelilenlerin ve maksut olanların en iyisi,
Ey zikredilen, anılanların en iyisi,
Ey şükredilenlerin en iyisi,
Ey sevilenlerin en iyisi,
Ey el açılıp çağrılanların en iyisi,
Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en iyisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

40.Allah”ım ben ismin hürmetine senden (hacetlerimi) diliyorum;
Ey (kullarının günahlarını) bağışlayan,
Ey (ayıpları, kötülükleri) örten,
Ey (her şeye) gücü yeten,
Ey (her şeye) galip gelen,
Ey (her şeyi yoktan var eden),
Ey (zalimleri ihtişamını) kıran,
Ey (yaraları) saran, iyileştiren,
Ey (kendisini ananları) anan,
Ey (yaratıkların hallerini) gören,
Ey (dostlarına) yardım eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

41.Ey yaratıp da her şeyi yerli yerine koyan düzelten,
Ey (her şeyi) belli ölçüler ve sınırlara tâbi kılıp, varması gereken hedefi gösteren,
Ey belayı kaldıran,
Ey gizli sırları, yakarışları işiten,
Ey (sapıklık girdabında) boğulanları kurtaran,
Ey helâk olanlara necat veren,
Ey hastalara şifa veren,
Ey güldüren ve ağlatan,
Ey öldüren ve dirilten,
Ey erkek ve dişiden oluşan çiftler yaratan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

42.Ey denizden ve karada yolunu koyan,
Ey dış âlemde ayetleri bulunan,
Ey ayetler içinde delili olan,
Ey ölümde kudreti tecelli eden,
Ey kabirlerde alınacak ibret vesileleri bulunan, Ey kıyamette saltanat sahibi olan,
Ey hesaba çekmede heybetli olan,
Ey hükmü geçen,
Ey cennette sevabı, mükâfatı olan,
Ey (cehennem) ateşinde sevabı, mükâfatı olan,
Ey (cehennem) ateşinde ceza ve azabı bulunan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

43.Ey korkanların kendisine kaçtığı,
Ey günahkârların kendisine sığındığı,
Ey dönüş yapıp (tövbe edenlerin) yalnız kendisine yöneldiği,
Ey zahitlerin ancak kendisine rağbet ettiği,
Ey şaşkınların kendisine iltica ettiği,
Ey müştak olanların yalnız kendisiyle ünsiyet bulduğu,
Ey sevenlerin kendisiyle iftihar ettiği
Ey hatakarların, affını arzuladığı,
Ey yakin ehli olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle yatışıp huzur bulduğu,
Ey tevekkül edenlerin ancak kendisine güvendiği!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

44.Allah”ım, ben, ismin hakkına senden diliyorum (hacetlerimi);
Ey (hakikat âşıklarının) sevgilisi,
Ey (bütün dertlerin) tabibi,
Ey (yarattıklarına) yakın,
Ey (kullarını) gözeten,
Ey (kulların amellerinin) hesabını gören,
Ey heybet ve vakar sahibi olan,
Ey (iyi amellere) sevap veren,
Ey (duaları) icabet eden,
Ey (her şeyden haberdar olan,
Ey (her şeyi) gören!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

45.Ey her yakından daha yakın,
Ey her sevilenden daha çok sevilen,
Ey bütün görenlerden daha iyi gören,
Ey haberdar olanların hepsinden daha çok bilgisi bulunan,
Ey bütün şereflilerden daha çok şerefli olan,
Ey her yüceden daha yüce,
Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
Ey bütün zenginlerden daha zengin,
Ey bütün cömertlerden daha cömert,
Ey şefkatlilerin hepsinden daha şefkatli!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

46.Ey (asla) mağlup olmayan galip,
Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,
Ey mahlûk olmayan yaratan,
Ey kendisine sahip olunamayacak malik,
Ey mağlup ve zelil olunamayan kahir,
Ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce,
Ey korunmaya ihtiyacı olamayan koruyucu,
Ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı,
Ey (biran bile gaip olmayan) şahit,
Ey (asla) uzaklaşmayan yakın!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

47.Ey nurun nuru,
Ey nuru nurlandıran,
Ey nuru yaratan,
Ey nuru yöneten,
Ey nuru takdir edip ölçülendiren,
Ey her nurun nuru,
Ey her nurdan önce nur olan,
Ey her nurdan sonra nur olan,
Ey her nurun üstünde olan Nur,
Ey hiç bir nurun kendisi gibi olmadığı Nur
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

48.Ey bağışı şerefli- değerli olan,
Ey fiili latif olan,
Ey lütfü daimi ve ebedi olan,
Ey ihsanı kadim ve ezeli olan,
Ey sözü hak olan,
Ey verdiği vaadi doğru olan,
Ey (kullarını) affederek (onlara) fazl-u ihsanı olan,
Ey azabı adalete dayanan,
Ey zikri tatlı olan,
Ey fazl-ü keremi (bütün yaratıklara) şamil olan
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

49.Allah”ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;
Ey (müşkülleri) kolaylaştıran,
Ey (hakkı, batıldan iyiyi, kötüden, nuru zulmetten…) ayıran,
Ey (kötülüğü iyiliğe) çeviren,
Ey (serkeş ve asileri) ram eden,
Ey (rahmet ve nimetini) indiren,
Ey bol bol bağışta bulunan,
Ey fazl-ü kerem sahibi olan,
Ey büyük (nimetler) veren,
Ey (günahkârlara tövbe ve dönüş için) mühlet veren,
Ey (kullarına) güzel davranan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

50.Ey gören ve görünmeyen,
Ey yaratan ve yaratılmayan,
Ey hidayet edip de hidayete muhtaç olmayan
Ey hayat verip de kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
Ey sorgulayan fakat (başkaları tarafından) sorgulanmayan,
Ey (her şeyi) doyuran, fakat kendisi doyurulmakta münezzeh olan,
Ey başkalarını (rahmetine) sığındıran, fakat sığındırılmaya muhtaç olmayan,
Ey (her şey hakkında) karar veren, fakat kendisi hakkında karar verilmeyen,
Ey herkese hüküm süren, fakat (asla) başkalarının hâkimiyeti altına girmeyen,
Ey doğurmayan ve doğmayan ve asla eşi, dengi bulunmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

51.Ey güzel hesap gören,
Ey güzel Tabip,
Ey güzel gözetleyici,
Ey güzel yakın,
Ey güzel icabet eden,
Ey güzel sevgili,
Ey güzel Kefil,
Ey güzel Vekil,
Ey güzel Mevla,
Ey güzel yardımcı!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

52.Ey ariflerin sevinci,
Ey sevenlerin arzusu
Ey kendisine müştak olanların dostu,
Ey tövbekârların sevgilisi,
Ey muhtaçlara rızık veren,
Ey günahkârların ümidi,
Ey ibadet edenlerin göz nuru,
Ey sıkıntıda bulunanların sıkıntısını gideren,
Ey hüzünlülerin hüznüne son veren,
Ey evvellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilahı!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

53.Allah”ım ben, (güzel) ismin hakkına sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;
Ey bizim Rabbimiz,
Ey bizim ilâhımız,
Ey bizim efendimiz,
Ey bizim mevlamız,
Ey bizim (düşmana karşı) yardımcımız,
Ey bizim koruyucumuz,
Ey bize yol gösteren,
Ey bizim yardımcımız,
Ey bizim habibimiz, sevgilimiz,
Ey bizim tabibimiz!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

54.Ey Peygamberlerin ve iyilerin Rabbi,
Ey sıddıkların (doğruların) ve seçkinlerin Rabbi,
Ey cennet ve cehennemin Rabbi,
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
Ey tanelerin ve meyvelerin Rabbi,
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
Ey karaların ve denizlerin Rabbi,
Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Ey açıkların ve gizliliklerin Rabbi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

55.Ey emri her şeyde geçerli olan,
Ey ilmi her şey kuşatan,
Ey gücü her şeye yeten,
Ey nimetlerini kulların sayamadığı,
Ey şükrünü yaratıkların (layıkıyla) yerine getiremediği,
Ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı,
Ey künhüne varamadığı,
Ey azamet ve Kibriya örtüsü olan,
Ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağladığını kulların reddedemediği,
Ey kendi saltanat ve mülkünden başka (hakiki) bir saltanat bulunmayan,
Ey kendi bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

56.Ey en yüce misalin sahibi,
Ey en yüce sıfatların sahibi,
Ey âhiret ve dünyanın sahibi,
Ey cennet-ül Ma’vâ’nın sahibi,
Ey en büyük ayetlerin sahibi,
Ey en güzel isimlerin sahibi
Ey hüküm ve yargının sahibi,
Ey hava ve uzayın sahibi,
Ey Arşın ve yerin sahibi,
Ey yüce göklerin sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

57.Allah”ım ben ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;
Ey çok affeden,
Ey çok bağışlayan,
Ey çok sabreden,
Ey (kullarının amellerini) karşılıksız bırakmayan,
Ey çok şefkatli olan,
Ey çok merhametli olan,
Ey kendisinden dilekte bulunulan,
Ey (salih kullarını) çok seven, çok sevilen,
Ey münezzeh,
Ey mukaddes!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

58.Ey gökyüzünde azameti görülen,
Ey yeryüzünde ayetleri tecelli eden,
Ey he şeyde delilleri bulunan,
Ey denizlerde hayret verici (yaratıkları, sanatları) bulunan,
Ey dağlarda hazineleri yer alan,
Ey yaratılışı ilk defa başlatan (öldükten sonrada) tekrar dirilten,
Ey bütün işler kendisine dönen,
Ey her şeyden lütfünü aşikar eden
Ey her şeyi en güzel şekilde yaratan,
Ey kudreti mahlûkatını kuşatıp onda tasarruf eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

59.Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi,
Ey tabibi olmayanın tabibi,
Ey (isteklerine) icabet edeni olmayanın icabet edeni,
Ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni,
Ey arkadaşı olmayanın arkadaşı,
Ey imdat edeni olmayanın yardımcısı,
Ey kılavuzu olmayanın kılavuzu,
Ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın dostu, can yoldaşı,
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni,
Ey dostu olmayanın (gerçek) dostu!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

60.Ey kendisine yetmesini isteyenlere yeterli olan,
Ey kendisinden hidayet dileyen hidayet eden,
Ey kendisinden korunma dileyeni koruyan,
Ey halinin gözetilmesini isteyeni gözeten,
Ey şifa isteyene şifa veren,
Ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren,
Ey kendisinden zenginlik dileyenleri zenginleştiren,
Ey sözünü yerine getirmesini isteyenlere verdiği sözü yerine getiren,
Ey kendisinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendiren,
Ey kendisinde dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

61.Allah”ım ben (yüce) isimlerin hakkına sana el açıyor dilekte bulunuyorum;
Ey yaratan,
Ey rızık veren,
Ey konuşan (sözleri, sesleri icat eden),
Ey (her şeyinde) doğru olan,
Ey (tohum ve taneyi) yarıp filizlendiren,
Ey (birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran,
Ey (kapalıları) açan,
Ey (açıklıkları) kapatan,
Ey her şeyden önce var olan,
Ey her şeyden yüce!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

62.Ey gece ve gündüzü değiştiren,
Ey karanlıkları ve ışıkları (âlemin düzenine) yerleştiren,
Ey gölgeyi ve (güneşin) hararetini yaratan,
Ey güneş ve ayı emri altına alan,
Ey hayır ve şerri mukadder kılan,
Ey ölüm ve hayatı yaratan,
Ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan,
Ey kendisine eş ve evlat edinmeyen,
Ey mülkünde ortağı bulunmayan,
Ey zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

63.Ey müştak olanların maksadından haberdar olan,
Ey susanların içini bilen,
Ey (üzüntüsünden) kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
Ey korkanların (kendisinden) korkanların ağlayışını gören,
Ey (kendisinden) dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
Ey tövbe edenlerin mazeretini kabul buyuran,
Ey fitne ve fesatçıların işlerini düzeltmeyen,
Ey iyilikte bulunanların ecrini zayi etmeyen,
Ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan,
Ey cömertlerin cömerdi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

64.Ey ebediyen baki kalacak olan,
Ey duayı işitip (icabet eden),
Ey bağışı geniş olan,
Ey hatayı bağışlayan,
Ey gökyüzünü emsalsiz yaratan,
Ey iyi imtihan eden,
Ey medh-ü senası güzel olan,
Ey (varlığının) parıltısı kadim olan,
Ey vefası bol olan,
Ey mükâfatı şanlı, şerefli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

65.Allah”ım, (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor dilekte bulunuyorum;
Ey (ayıpları) örten,
Ey çok bağışlayan,
Ey (her şeye) galip gelen, (düşmanlarını) kahreden,
Ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptırabilen,
Ey çok sabırlı olan,
Ey iyilik eden,
Ey (istediğini) seçebilen,
Ey (müşkülleri) açan halleden,
Ey çok bağışta bulunan,
Ey rahatlatan ve dinlendiren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

66.Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde düzene koyan,
Ey beni rızıklandırıp terbiye eden,
Ey beni yedirip içiren,
Ey beni (kendisine) yakınlaştırıp yakınlardan kılan,
Ey beni koruyan bana (her şeyde) yeterli olan,
Ey beni koruyan ve gözeten,
Ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren,
Ey beni muvaffak kılan ve hidayet eden,
Ey benimle ünsiyet kuran ve (rahmetine) sığındıran,
Ey beni öldüren ve dirilten!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

67.Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu ibâ eden,
Ey kullarından tövbeyi kabul buyuran,
Ey kişi ile kalbi arasına giren,
Ey izni olmadan hiç bir şefaat fayda vermeyen,
Ey yolundan sapanları
Ey iyi bilen,
Ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan,
Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, kimse olmayan,
Ey her şeyin emrine boyun eğdiği,
Ey gökler kudretiyle dürülmüş olan,
Ey rüzgârları rahmet (yağmurundan) önce müjdeci olarak gönderen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

68.Ey yeryüzünü (istirahat) beşiği yapan,
Ey dağları (yeryüzünün) kazıkları olarak karar kılan,
Ey güneşi kandil yapan,
Ey ayı aydınlık (vesilesi) kılan,
Ey geceyi örtü yapan,
Ey gündüzü geçim için çalışıp çabalama zamanı kılan,
Ey uykuyu rahatlık ve huzur vasıtası yapan,
Ey göğü bina kılan,
Ey her şeyi çiftler halinde yaratan,
Ey (cehennem) ateşini (kâfirler için kurulan) pusu yeri karar kılan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

69.Allah”ım, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;
Ey (her şeyi) duyan,
Ey (günahların) şefaatçisi,
Ey (makamı yüce,
Ey mertebesi üstün,
Ey süratle (icabet eden- hesaba çeken),
Ey emsalsiz yaratan,
Ey büyük,
Ey (her şeye) gücü yeten,
Ey (her şeyden) haberdar,
Ey (sığınak dileyenleri) sığındıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

70.Ey her diriden önce hayat sahibi olan
Ey her diriden sonra hayat sahibi bulunan,
Ey hiç bir şey kendisine benzemeyen gerçek hayat sahibi,
Ey hiç bir dirinin (hiç bir şeyine) ortak olmadığı diri,
Ey hiç bir diriye muhtaç olmayan diri,
Ey her diriyi öldüren diri,
Ey her diriye rızık vere diri,
Ey hayatı hiç bir diriden miras almayan (kendi zatıyla) diri,
Ey ölüleri dirilten diri,
Ey hayat sahibi,
Ey (varlıkları) ayakta tutan kendisini (hiç bir zaman) uyku basmayan ve uyumayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

71.Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sahibi,
Ey söndürülemez nurun sahibi,
Ey sayılamaz nimetlerin sahibi,
Ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sahibi,
Ey hadde hesaba gelmez medh-ü senanın sahibi,
Ey belli bir keyfiyete sığdırılmaz celâlin sahibi,
Ey idrak edilemez kemalin sahibi,
Ey idrak edilemez kemalin sahibi,
Ey reddedilemez haz ve hükmün sahibi,
Ey yerini başka şeylerin alamayan sıfatların sahibi,
Ey değiştirilemez vasıfların sahibi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

72.Ey âlemlerin Rabbi,
Ey amellerin karşılığının verildiği (Kıyamet), gününün sahibi
Ey arayanların son maksadı,
Ey sığınanların destekçisi,
Ey kaçanları bulup yardımda bulunan,
Ey sabredenleri seven,
Ey tövbe edenleri seven,
Ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenenleri seven,
Ey iyilikte bulunanları seven,
Ey hidayet olanları (her kesten) daha iyi bilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

73.Allah”ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum; Ey şefkatli
Ey (kullarıyla) arkadaş olan,
Ey (yaratıklarını) koruyan,
Ey (âlemi), kuşatan,
Ey rızık veren,
Ey imdat (yardım) eden,
Ey izzet veren,
Ey zelil kılan,
Ey (her şeyin) yaratılışını başlatan,
Ey (her şeyi) tekrar (kendine döndüren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

74.Ey zıddı olmayan Ehad,
Ey benzeri bulunmayan Ferd (tek),
Ey her hangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed,
Ey niteliği olmayan tek,
Ey zulmü olmayan Rab,
Ey zilleti bulunmayan Aziz,
Ey fakirliği olmayan Gani,
Ey (kimsenin) azledemeyeceği sultan,
Ey benzeri olmadan vasfedilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

75.Ey zikri zikredenler için şeref olan,
Ey şükrü şükredenler için kurtuluş ve saadet vesilesi olan,
Ey övgüyü kendisini hamd edenler için izzet vesilesi olan,
Ey itaati, itaat edenler için lurtuluş vesilesi olan,
Ey kapısı (kendisini) arayanlar için açık olan,
Ey yolu dönüş yapıp (tövbe edenler )için aşikâr olan,
Ey ayetleri (basiret gözüyle) bakanlar için delil olan,
Ey kitabı takva sahipleri için öğüt ve ibret vesilesi olan,
Ey rızkı itaatkâr veya asi olan olan her kesi kapsayan,
Ey rahmeti iyilik yapanlar için yakın olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

76.Ey ismi mübarek olan,
Ey şanı, makamı yüce olan,
Ey kendisinden başka ilah bulunmayan,
Ey medh-ü senası yüce olan,
Ey isimleri mukaddes olan,
Ey bekası devam eden,
Ey yücelik onun cemal ve cilvesi olan,
Ey Kibriya ve büyüklük elbisesine bürünen,
Ey gizli nimetlerinin haddi hesabı olmayan,
Ey zahirî nimetleri sayılmayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

77.Allah”ım, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;
Ey yardım eden,
Ey amân veren,
Ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan,
Ey (hiç bir şeyden) sarsılmayan,
Ey (her şeye) muktedir olan,
Ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan
Ey övgüye layık olan,
Ey azamet ve yücelik sahibi olan,
Ey (azab ve kahrı) şiddetli olan,
Ey (âlemde olup biten her şeye) şahit olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

78.Ey yüce Arş”ın sahibi,
Ey sağlam sözün sahibi,
Ey dosdoğru ve eksiksiz Fiilin sahibi,
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli intikam sahibi,
Ey sevap vaat eden ve azap tehdidinde bulunan,
Ey övgüye layık veli,
Ey istediği her şeyi yapan,
Ey uzaklığı olmayan yakın,
Ey her şeye şahit ve nazır olan,
Ey kullarına hiç bir şekilde zulmetmeyen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

79.Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
Ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan,
Ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı,
Ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren,
Ey küçük yavrunun rızkını veren,
Ey yaşlı ihtiyara merhamet eden,
Ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan),
Ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan,
Ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan, gören,
Ey her şeye gücü yeten!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

80.Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan,
Ey fazl-u kerem sahibi olan,
Ey Levhi ve kalemi yaratan,
Ey küçük karınca ve insanları yoktan var eden,
Ey azap ve intikam sahibi olan,
Ey (iyilikleri) Arap ve aceme (bütün insanlara) ilham eden,
Ey zorluk ve acılara son veren,
Ey sırları ve niyetleri bilen,
Ey (Kâbe) evinin ve Harem”in Rabbi olan,
Ey her şeyi yoktan var eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

81.Allah”ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, (hacetimi) senden istiyorum,
Ey (âlemdeki her hayrın) faili olan,
Ey (her şeyi) yerli yerinde karar kılan,
Ey (kulların mazeretini) kabul eden,
Ey her bakımdan eksiksiz ve kâmil olan,
Ey (hakkı batıldan ayıran,
Ey kavuşturan,
Ey adalet sahibi olan,
Ey (istediğine) galip gelen,
Ey (salih kullarını) talep eden, (dergâhına) isteyen,
Ey karşılıksız bağışta bulunan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

82.Ey ihsanıyla nimet veren,
Ey cömertliğiyle keremde bulunan,
Ey lütfüyle cömertlik eden,
Ey kudretiyle izzet bulan,
Ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen),
Ey tedbiriyle hükmeden,
Ey ilmiyle tedbir eden yürüten,
Ey hilmiyle (kulların günahlarından) geçen,
Ey yüce oluğu halde yakın olan,
Ey yakın olduğu halde yüce olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

83.Ey dilediğini yaratan,
Ey dilediğini yapan,
Ey dilediğini hidayet eden,
Ey dilediğini saptıran (sapıklıkta bırakan)
Ey dilediğini azab eden,
Ey dilediğini bağışlayan,
Ey dilediğine izzet veren,
Ey dilediğini zelil, kılan
Ey dilediğini rahimlerde şekillendiren,
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

84.Ey hiç bir eş ve evlat edinmeyen,
Ey şey için belli bir ölçü ve sınır belirleyen
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
Ey melekleri elçi yapan,
Ey gökyüzünde burçlar meydana getiren,
Ey yeryüzünü salim ve barınmaya müsait kılan,
Ey insan bir damla sudan (nütfeden) yaratan,
Ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden,
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,
Ey her şeyin hesabını, sayısını bilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

85.Allah”ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum
Ey evvel,
Ey ahir,
Ey zahir,
Ey batın,
Ey iyiliksever,
Ey Hak,
Ey yegâne,
Ey tek,
Ey ihtiyaçsız eksiksiz,
Ey sonsuz ebedî
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

86.Ey tanınanların en iyisi,
Ey ibadet edilen üstün mabut,
Ey şükredilenlerin en yücesi,
Ey anılanların en izzetlisi,
Ey övülenlerin en ulusu,
Ey aranan en kadim varlık,
Ey vasfedilen en yüce mevsuf,
Ey kastedilen en büyük maksut,
Ey kendisinden dilenilenlerin en keremlisi,
Ey bilinen en şerefli sevgili!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

87.Ey ağlayanların sevgilisi,
Ey tevekkül edenlerin efendisi,
Ey (doğru yoldan) sapanları hidayet eden,
Ey müminlerin velisi,
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı
Ey doğruların kurtarıcısı,
Ey bütün güçlülerden daha güçlü olan,
Ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan,
Ey bütün yaratıkların ilahı olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

88.Ey üstün olup da kahreden,
Ey sahip olup da güç yetiren,
Ey gizli olup da haberdar olan,
Ey ibadet edildiğinde karşılık veren,
Ey emrine itaatsizlik edildiğinde bağışlayan,
Ey fikirlere, düşüncelere sığmayan,
Ey hiç bir gözle görünmeyen,
Ey hiç bir (şeyin) eseri kendisine gizli kalmayan,
Ey bütün insanları rızıklandıran,
Ey bütün kaderleri takdir eden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

89.Allah”ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dileniyorum;
Ey koruyan,
Ey yaratan,
Ey icat eden,
Ey yüce makama, mertebeye sahip olan,
Ey (üzüntüleri) gideren,
Ey (müşküllerin kapısını açan (halleden),
Ey (sıkıntılara) son veren (kullarının) kefili olan,
Ey (iyiliklere) emreden
Ey (kötülüklerden) sakındıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

90.Ey gaybı ancak kendisi bilen,
Ey kötülüğü (kullarından) ancak kendisi defeden,
Ey yaratıkları ancak kendisi yaratan,
Ey günahı ancak kendisi bağışlayan,
Ey nimet ancak kendisi tamamlayan,
Ey kalpleri ancak kendisi değiştiren,
Ey işleri nacak kendisi tedbir edip yöneten,
Ey yağmuru ancak kendi yağdıran,
Ey rızk ancak kendisi genişletip yayan,
Ey ölüleri ancak kendisi dirilten,
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

91.Ey zayıfların yardımcısı,
Ey gariplerin arkadaşı,
Ey dostlara yardımcı olan,
Ey düşmanlara galip gelip kahreden,
Ey göğü yükselten,
Ey seçilmiş (kulların) can yoldaşı,
Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey zenginlerin ilahı,
Ey kerim olanların en keremlisi!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

92.Ey her şeyden taraf yeterli olan,
Ey her şeyi ayakta tutan, ye kendisine hiç bir şey benzemeyen,
Ey hiç bir şey mülkünü artırmayan,
Ey hiç bir şey kendisine saklı kalmayan
Ey hazinelerinden hiç bir şey eksilmeyen,
Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan,
Ey hiç bir şey bilgisi dışında kalmayan,
Ey her şeyden haberdar olan,
Ey rahmeti her şeyi kaplayan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

93.Allah”ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, dileniyorum;
Ey ikram eden,
Ey gıda veren,
Ey nimet veren,
Ey bağışta bulunan,
Ey ihtiyaçları gideren,
Ey kazandıran,
Ey fâni kılan,
Ey dirilten
Ey hoşnut eden,
Ey necata veren, kurtaran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

94.Ey her şeyin evveli ve sonu,
Ey her şeyin ilahı ve sahibi,
Ey her şeyin Rabbi ve sanatkârı,
Ey her şeyi icat eden ve yaratan
Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve (öldükten sonra) tekrar kendisine döndüren,
Ey her şeyi dirilten ve öldüren
Ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona vâris olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

95.Ey en iyi anan ve en iyi anılan,
Ey en iyi şükreden (karşılık veren) ve en iyi şükredilen,
Ey en iyi öven ve en iyi övülen,
Ey en iyi şahit olan ve hakkında en iyi şehâdet edilen,
Ey en iyi çağıran ve en iyi çağırılan,
Ey (duayı) en iyi kabul eden ve (davet) en iyi kabul eden,
Ey en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en iyi ünsiyet kurulan,
Ey en iyi arkadaş olan ve en iyi arkadaş olunan,
Ey en iyi maksut olan ve en iyi aranan,
Ey en iyi seven ve en iyi sevilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

96.Ey kendisine dua edene icabet eden,
Ey kendisine itaat edeni seven,
Ey sevdiğine yakın olan,
Ey kendisinden korunma dileyenleri gözeten,
Ey kendisine ümit bağlayanlara kerim olan,
Ey emrine itaatsizlik edene hilim ve sabırla davranan
Ey azametiyle birlikte rahim olan,
Ey hikmetiyle birlikte azametli olan,
Ey ihsanında kadim olan
Ey kendisine müştak olanlardan haberdar olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

97.Allah”ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetimi) senden dileniyorum;
Ey sebepleri takdir buyuran,
Ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden,
Ey (kalpleri) halden hale değiştiren
Ey (âlemdeki işleri) takip eden, (âlemdeki işleri) düzene koyan,
Ey (kullarını) korkutan,
Ey (kullarını) sakındıran,
Ey (unutulanları) hatırlatan,
Ey (âlemdeki güçleri) ram eden, elinde tutan,
Ey (durumları değiştiren!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

98.Ey (her şeyi icat etmeden) bilen,
Ey verdiği söze sadık kalan,
Ey lütuf ve merhameti aşikar olan,
Ey emri (her zaman) galip gelen,
Ey kitabı sağlam olan,
Ey kaza ve hükmü kesin olan,
Ey Kuran”ı yüce olan,
Ey saltanatı kadim ve ezeli olan,
Ey fazl-ü keremi (bütün mahlûkatı) kapsayan,
Ey arşı azametli olan!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

99.Ey bir (şeyi) işitme kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
Ey bir fiili yapması kendisini başka bir fiili yapmasına engel olmayan,
Ey bir söz kendisini başka bir sözden gafil kılmayan,
Ey (kullarından) birisini isteği o”nu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan,
Ey hiç bir şeyin, kendisini başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olmayan,
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
Ey kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu,
Ey ariflerin himmet ve gayretlerinin en son noktası olan,
Ey arayanlar en son talepleri olan,
Ey âlemlerde bir zere dahi kendisine gizli kalmayan
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!

100.Ey (günahlarla ceza vermede) acele etmeyen hilim ve sabır sahibi,
Ey cimrilik yapmayan cömert,
Ey verdiği vaade hilaf etmeyen sadık,
Ey bağıştan bıkmayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sahibi,
Ey (hiç bir zaman) mağlup olmayan Kahir,
Ey (hakkıyla) vasfedilemeyecek azametli,
Ey (asla) haksızlık yapmayan Âdil
Ey (hiç bir zaman) fakirleşmeyen Gani,
Ey (asla küçülmeyen büyük,
Ey gaflete düşmeyen koruyucu!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan; imdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten
Ey Rabbim!”
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.